ม.1

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566

  ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป ติดตามประกาศห้องสอบในวันที่ 22 มีนาคม 2566 ในเพจงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และ www.ays.ac.th

  มอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

  วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้รับมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 ภาพ : AYS Production ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ เพจ AYS Production

  อบรมโครงการสร้างจิตสำนึก ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

  วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ตำรวจสันติบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เข้ามา จัดอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมเยาวชน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความสำคัญของสถาบันพระมหากษัริย์ โดยนางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม นักเรียนที่เข้าอบรมคือ นักเรียนชั้น ม.1/2 , ม.1/3 และ ม.1/6 อบรม ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูญาดา ศิริ ข่าว : ครูบุปผา ศรีสกุล / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์...

  นักเรียนระดับชั้น ม.1 ทัศนศึกษา ณ พุทธอุทยานมหาราช หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ และศรีอยุธยา ไลอ้อน ปาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นำโดยนางสาวญาดา ศิริ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พร้อมด้วยคณะครูนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 446 คน ไปทัศนศึกษาตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก ณ พุทธอุทยานมหาราช หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ และศรีอยุธยา ไลอ้อน ปาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ข่าว : ครูญาดา ศิริ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์...

  ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) “สานสัมพันธ์วันรักลูก” ระดับชั้น ม.1

  วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 8.00 น. โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งเป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิด และสร้างความสัมพันธภาพที่ดีของระหว่าง โรงเรียนและผู้ปกครอง และเอื้ออำนวยให้ผู้ปกครองได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด ร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียนในการส่งเสริม การเรียนรู้และพัฒนาการด้านต่างๆ ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างสัมพันธภาพที่ดีและใกล้ชิดกันมากขึ้น อีกทั้ง แจ้งแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียน ความก้าวหน้าทางการจัดการศึกษา เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการ ให้ข้อเสนอแนะสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาพ : ครูชญาดา หมอนสอาด ข่าว : ครูชญาดา หมอนสอาด...

  เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ชั้น ม.1

  ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้คณะผู้กำกับ ลูกเสือ เนตรนารี และผู้นำยุวกาชาด นำนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เพื่อให้เป็นไปตามหลักสูตรกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมความมีวินัย รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง สร้างความสามัคคี และเพิ่มประสบการณ์ การเรียนรู้ ทักษะชีวิต เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดำรงตน และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ภาพ : ครูญาดา ศิริ ข่าว...

  ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 นางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีคณะครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นวิทยากร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และกระบวนการคิด ด้วยกิจกรรมที่นักเรียนได้ใช้กระบวนทางวิทยาศาสตร์ และส่งเสริมให้มีทักษะ ในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องจันทรเกษม โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ชมรมภาพยนตร์สั้นโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ / ครูกลุ่มสาระวิทย์ฯ ข่าว : ครูตุลา จำนงค์ทรัพย์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่ PR...

  Recent Posts