หน้าแรก ผลงานโรงเรียน

ผลงานโรงเรียน

  รับพระราชทานรางวัลชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับดีเด่น ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

  ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์เข้ารับพระราชทานรางวัลชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับดีเด่น ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จากการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระดับภาคกลางและตะวันออก ประจำปี 2565 วันที่ 2 - 3 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมเอเซีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี ภาพ :...

  ประกวดมหกรรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2564

  ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์เข้าร่วมการประกวดมหกรรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2564 ระดับดีเด่นรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2564 พร้อมร่วมเฝ้ารับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานในพิธีเปิดและพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดในประเภทต่างๆ ของชมรม TO BE NUMBER ONE ณ ฮอลล์ 4...

  ประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE รอบลงพื้นที่

  วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยม นำโดย นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนางสุจิรา เนาวรัตน์ นักสังคมสงเคราะห์เชี่ยวชาญ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดูการปฏิบัติงาน และเก็บคะแนนการประกวดชมรม TO BE NUMBER...

  ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้รับรางวัลตัวแทนภาคกลางและภาคตะวันออก เข้าแข่งขันในระดับประเทศ ประเภทชมรม TO BE...

  วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ได้รับรางวัลตัวแทนภาคกลางและภาคตะวันออก เข้าแข่งขันในระดับประเทศ โดยนายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมส่งกำลังใจ และมีตัวแทนคณะผู้บริหารนำโดย รองฯ ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค รองฯ วทันยา...

  ขอแสดงความยินดี ผู้ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด ระดับชาติ

  ขอแสดงความยินดี ผู้ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด ระดับชาติ ๑. สถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ สพม.พระนครศรีอยุธยา ๒. ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ สพม.พระนครศรีอยุธยา สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ๓. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ สพม.พระนครศรีอยุธยา...

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รูปแบบการนิเทศภายในที่มีคุณภาพระดับ “ดีเยี่ยม”

  โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมการคัดเลือกรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จ เป็นแบบอย่างได้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับเขตพื้นที่ ภายใต้กิจกรรม "โรงเรียนที่ส่งเสริมการนิเทศภายใน ยอดเยี่ยม" เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google meet ผลการแข่งขันโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รูปแบบการนิเทศภายในที่มีคุณภาพระดับ “ดีเยี่ยม”

  รับรางวัล เสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

  วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์นำตัวแทนครู เข้ารับรางวัล เสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561 ในงานประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564 ณ โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 1. สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร รับรางวัลระดับสถานศึกษา 2. นางสาวนันท์นภัสร อ่อนสุวรรณ์ รับรางวัลครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม 3. นางสาวจันทร์จิรา มาใจ รับรางวัลครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม รางวัล เสมา ป.ป.ส. ดีเด่นระดับเพชร...

  พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

  วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธาน ในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทยของสถานศึกษาเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3 ปีการศึกษา และมอบเกียรติบัตรให้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ มีพัฒนาการ เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 4 ณ โดมหน้าเสาธง ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว :...

  รับถ้วยรางวัลการประกวดขบวนแห่ตรุษจีน และการประกวดโคมไฟเต็งลั้ง ในพิธีปิดงานตรุษจีนกรุงเก่า อยุธยามหามงคล ครั้งที่ 14 ประจำปี 2563

  วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และนางนิจ สังข์กาศ ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป เข้ารับถ้วยรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล จากการประกวดขบวนแห่ตรุษจีน และถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดโคมไฟเต็งลั้ง ในพิธีปิดงานตรุษจีนกรุงเก่า อยุธยามหามงคล ครั้งที่ 14 ประจำปี 2563 จากท่านนายกสมทรง พันธุ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูภิญญาพัชญ์ แหวนนาค  ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ / ครูภิญญาพัชญ์ แหวนนาค  งานประชาสัมพันธ์...

  Recent Posts