OBEC AWARDS

วันที่ 28-29 มีนาคม 2562 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้รับการคัดเลือกเข้าประกวดรางวัล OBEC AWARDS ประเภทรางวัลสถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน และรางวัลผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ผลการประกวดสถานศึกษายอดเยี่ยม ได้รับเหรียญทอง ระดับชาติ และประกวดผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ได้รับเหรียญทอง ระดับชาติ ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก ภาพ : ครูฉัตรชัย สัตบุษ ข่าว :...

ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อยุธยานุสรณ์ เข้ารับมอบเกียรติบัตรรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเหรียญทองแดง ประจำปี 2561 ประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่

วันที่ 4 กันยายน 2561  ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อยุธยานุสรณ์  เข้ารับมอบเกียรติบัตรรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเหรียญทองแดง ประจำปี 2561 ประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ จาก ดร.อัมพร  พินะสา ผู้ช่วย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาและ การบริหารงานบุคคลตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 1 (Clusters 1) ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูภิญญาพัชญ์ แหวนนาค ข่าว : ครูภิญญาพัชญ์ แหวนนาค งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ...

Recent Posts