หน้าแรก ผลงานโรงเรียน

ผลงานโรงเรียน

  ประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 และรับรางวัลองค์กรดีเด่นและบุคคลดีเด่น

  วันที่ 21-23 มิถุนายน 2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครูเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ของสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย และร่วมรับรางวัล ซึ่งโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้ทั้งหมด 4 รางวัลได้แก่ สมาคมผู้ปกครองและครูดีเด่น องค์กรเครือข่ายผู้ปกครองและครูโรงเรียนดีเด่น ผู้บริหารดีเด่น บุคลากรดีเด่น ณ ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา (NICE) จ.ชลบุรี   ภาพ : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ ข่าว : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  โรงเรียนเยาวชนพลเมืองดี

  นายถาวร ทิพยโสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้มอบหมายให้ นายศักดิ์ดา ซุคคาน นำคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์เข้าการอบรมและดำเนินการตามโครงการส่งเสริมความเป็นพลเมืองสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เป็นผลให้โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนเยาวชนพลเมืองดี โดยสถาบันพระปกเกล้า ภายใต้โครงการผู้นำเยาวชนพลเมืองดีประจำปีงบประมาณ 2566 ภาพ : ครูศักดิ์ดา ซุคคาน / ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  รับโล่เกียรติคุณ สถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น โครงการศูนย์ฝึกแข่งขันสถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ปีการศึกษา 2566

  วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และนางสาวเพชรลดา กุศลสร้าง ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้ารับโล่เกียรติคุณ สถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น โครงการศูนย์ฝึกแข่งขันสถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ปีการศึกษา 2566 มีผลการตรวจมาตรฐานการปฏิบัติ ร้อยละ 91.20 อยู่ในเกณฑ์ ระดับ ดีเด่น จัดโดยหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ภาพ : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง ข่าว : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  

  ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คลิปภาพยนตร์สั้น ครอบครัวคุณธรรม “Happy Meals”

  โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คลิปภาพยนตร์สั้น ครอบครัวคุณธรรม “Happy Meals” ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้เป็นตัวแทนระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2567...

  TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้เป็นตัวแทนระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2567 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ผ่านเข้าสู่การแข่งขัน "รอบระดับประเทศ" แข่งขัน ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี นำโดย นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นางสาวธิดา บริรักษ์เลิศ รองผู้อำนวยการ คณะครูที่ปรึกษาชมรม และสมาชิก TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูกิตติพล...

  รับรางวัล ผลงานต่างๆ ของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

  วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมรับรางวัล ผลงานต่างๆ ของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษาพระนครศรีอยุธยา ครั้ง ที่ 1/2567 ณ หอประชุมโรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์ ๑" 1. เกียรติบัตรโรงเรียน รางวัลชนะเลิศ การประกวด “เพลงปลุกใจ” ประจำโรงเรียนน้อมนำราโชบาย ร.10 สู่การปฏิบัติ 2. เกียรติบัตรนักเรียนรางวัลพระราชทาน รางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มจังหวัดที่ 6 ได้แก่ นางสาวศรุตา พวงทวาย 3. เกียรติบัตรนักเรียนเข้าร่วมประกวดเรียงความภาษาไทยและภาษาอังกฤษหัวข้อ...

  ประเมินเชิงประจักษ์ โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566 ระดับเพชร

  วันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ.2566 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์เข้ารับการประเมินเชิงประจักษ์ โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566 ระดับเพชร โดยว่าที่ร้อยเอก ทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกรรมการในการประเมิน พร้อมด้วยนางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา โดยมีคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ให้การต้อนรับ ณ ห้องจันทรเกษม โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูภัทราภา จำแนกวุฒิ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ Drive

  Recent Posts