หน้าแรก ผลงานนักเรียน

ผลงานนักเรียน

การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 กลุ่มงานแนะแนว ได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 อำนวยการฝึกซ้อม : ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะครูที่ฝึกซ้อม : ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ และครูสุรชัย บุญช่วย ภาพ : ครูนุตประวีณ์...

กลุ่มเยาวชนนักเรียนตัวคูณเข้ารับโล่เกียรติคุณจากนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในงานมหกรรมวิชาการ “เยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจเคารพสิทธิ”

วันที่ 18 กันยายน 2562 ตัวแทนสภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ในฐานะกลุ่มเยาวชนนักเรียนตัวคูณ ในโครงการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชนนำโดย ครูฉัตรชัย สัตบุษ ตัวแทนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้ารับโล่เกียรติคุณจากนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในงานมหกรรมวิชาการ "เยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจเคารพสิทธิ" จัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และมหาวิทยาลัยเครือข่าย ดำเนินกิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจเคารพสิทธิ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชนจนประสบผลสำเร็จ จัดขึ้น ณ โรงแรมรามา การ์เดนส์ กรุงเทพมหานคร ตัวแทนนักเรียนประกอบด้วย 1. นางสาวอังคณา ฤกษ์อรุณ 2. นายนันทวัฒน์ สุขชูศรี 3. นายวรวุท...

รางวัลโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ “ยอดเยี่ยม ระดับประเทศ”

ระหว่างวันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ นำโดยครูเพทาย อารียะ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ได้นำกลุ่มนักเรียนชมรมมัคนายกอาสา เข้าแข่งขันโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ ในงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม และการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 4 (4TH MCU CONTEST) ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ "ยอดเยี่ยม ระดับประเทศ" นักเรียนที่เข้าแข่งขัน มีดังนี้ 1. นายอภิวัฒน์ สุขขีวุฒิ 2. นายกิตติชัน ชาลีนพ 3. นายพรชัย พิลาวงษ์ โดยมีครูจิตติมา...

นักเรียนเข้ารับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันการออกแบบเว็บไซต์ ในกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562

วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำนักเรียนเข้ารับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันการออกแบบเว็บไซต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งได้แข่งขันไปใน วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ในกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 สนับสนุนโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการมอบรางวัล ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นักเรียนที่ได้รับรางวัลมีดังนี้...

นายบดินทร์ แพงชัยภูมิ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด เรียงความ “ซาบซึ้งพระคุณแม่”

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 พันโทประกาศ จันจะนะ ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 18 ได้มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด เรียงความ “ซาบซึ้งพระคุณแม่” ให้แก่นายบดินทร์ แพงชัยภูมิ นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 18 ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ / เพจ AYS Production ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาครั้งที่ 4 (4th MCU Contest)

ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำโดย ครูมีนมัตสยา ไหมพรม ครูธนเทพ เนื่องศรี และครูอิศราชัย คุณประทุม ได้นำนักเรียนเข้าแข่งขันงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาครั้งที่ 4 (4th MCU Contest) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ได้รับรางวัล 2 กิจกรรม 1.กิจกรรมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ (ได้รับรางวัลเข้าร่วม) 2.ประกวดกล่าวคำอาราธนาและถวายทานในพุทธศาสนพิธี (ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1) ภาพ : ครูมีนมัตสยา ไหมพรม ข่าว : ครูฉัตรชัย สัตบุษ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ...

รางวัลการประกวดวาดภาพ ในการประกวดวาดภาพหัวข้อ ”เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อสืบประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎรตลอดไป”

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 นางสาวภัทราภา จำแนกวุฒิ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะนำนักเรียนเข้ารับรางวัลการประกวดวาดภาพ ในการประกวดวาดภาพหัวข้อ ”เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อสืบประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎรตลอดไป” จากสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา โดยมีนักเรียนได้รับรางวัล ดังนี้ เด็กหญิงสุปรียาพงษ์ สนบัวทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงจุฬารัตน์ คล้ายบุรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ได้รับรางวัลชมเชย ภาพ : ครูภัทราภา จำแนกวุฒิ ข่าว : ครูภิญญาพัชญ์ แหวนนาค งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ...

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับรางวัลในงานมหกรรมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ประจำปี 2562

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการเปิดงานมหกรรมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับรางวัลจาก นายพีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ - รางวัลชนะเลิศชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด -...

ภาพยนตร์สั้นเรื่อง “กาลนลิน” Extened Editon (OBEC FILM)

ภาพยนตร์สั้นเรื่อง "กาลนลิน" Extened Editon (OBEC FILM) - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ภาคกลางและภาคตะวันออก (ระดับชาติ) งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 - รางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ (คัดเลือกโดย สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย) ภายใต้แนวคิด "องค์ความรู้สู่ชุมชน" AYS Production

แข่งขันการประกวดสวดมนต์สรภัญญะ ระดับภาค ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีมชายล้วน ระดับมัธยมศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันการประกวดสวดมนต์สรภัญญะ ระดับภาค ณ วัดกษัตราธิราชวรวิหาร ผลการแข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีมชายล้วน ระดับมัธยมศึกษา เป็นตัวแทนแข่งขันต่อในระดับประเทศ ฝึกซ้อมโดย ครูมีนมัตสยา ไหมพรม และครูกรวิชญ์ ทับทอง ภาพ : ครูมีนมัตสยา ไหมพรม / ครูกรวิชญ์ ทับทอง ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ...

Recent Posts