หน้าแรก ผลงานครู

ผลงานครู

  การประกวดตั้งชื่อห้องประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบเกียรติบัตรให้แก่ครูที่ชนะการประกวดตั้งชื่อห้องประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ดังนี้ 1. ห้องโสตทัศนศึกษา “จันทรเกษม” ผู้ชนะการประกวด คือ นางสาวภัทรินทร์ สว่างอารมณ์ และนายรัชพล ตรีคงคา 2. ห้องแนะแนว “เยือนโสน” ผู้ชนะการประกวด คือ นายขันติ จาบกลาง 3. ห้องประชุมเล็ก “วิโรจนานุสรณ์” ผู้ชนะการประกวด คือ นายรัชพล ตรีคงคา ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูวรวรรณ...

  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านกระบวนการ PLC ติดตามประเมินผลโครงการ โดยการสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์เชิงลึก โครงการพัฒนาสมรรถนะครู และบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาการคำนวณ

  วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านกระบวนการ PLC ติดตามประเมินผลโครงการ โดยการสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์เชิงลึก โครงการพัฒนาสมรรถนะครู และบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาการคำนวณ ในการนี้นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และคณะผู้บริหารร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PLC และต้อนรับ ผศ.ดร.นงเยาว์ ในอรุณ ดร.กัญญารัตน์ โพธิ์ดง และผศ.ดร.สุวนิตย์ รุ่งราตรี อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครูที่ผ่านการคัดเลือก ให้เข้าร่วมกิจกรรม มีดังนี้ 1....

  “เสมานิทัศน์ ชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชาติ”

  ขอแสดงความยินดีกับ “คุณครูนันท์นภัสร อ่อนสุวรรณ์” ที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า “เสมานิทัศน์ ชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชาติ” ครูผู้ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนดีเด่น โครงการประกวดเสมาผลงานเป็นเลิศเชิงประจักษ์ ประจำปีการศึกษา 2565 จากชมรมพัฒนา และส่งเสริมข้าของแผ่นดิน มอบโดย หม่อมราชวงศ์ ปณิธาน จรูญโรจน์ นัดดาใน พระเจ้าราชวงศ์เธอ กรมหมื่นจรัสพรปฏิภาณ (พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจรูญโรจน์เรืองศรี) ณ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร ภาพ : ครูนันท์นภัสร อ่อนสุวรรณ์ / รองฯ ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค ข่าว...

  ประเมิน ว.21 รายปีการศึกษา 2564

  วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2565 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้จัดการประเมิน เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ และครูชำนาญการพิเศษ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และกลั่นกรองข้อมูลผลที่เกิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่สายงานการสอน (วฐ.2) ประกอบด่้วย ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน และด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ รายปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมแนะแนว โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  

  ประเมิน “นางสาวสุวพิชญ์ ติปยานนท์” เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ

  วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน คือ นางสายทอง ทองจัด ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และนางสาวภัคจิรา อาลัยญาติ ครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ร่วมกันประเมิน นางสาวสุวพิชญ์ ติปยานนท์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ ณ ห้องแนะแนว โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูเจริญพร ฉิมพลิกานนท์ ข่าว : ครูเจริญพร ฉิมพลิกานนท์ /...

  ประเมิน “นางสาวธัญญพร อภิรัตนพันธุ์” เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ

  วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน คือ นางสายทอง ทองจัด ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และนางมาลัย ยิ่งมานะ ครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ร่วมกันประเมิน นางสาวธัญญพร อภิรัตนพันธุ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ ณ ห้องแนะแนว โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูเจริญพร ฉิมพลิกานนท์ ข่าว : ครูเจริญพร...

  รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๔ (ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย)

  ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับข้าราชการที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๔ (ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย) เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

  นายขันติ จาบกลาง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้รับคัดเลือกสื่อ/นวัตกรรมพัฒนาความสามารถในการอ่านเเละการเขียนที่ประสบผลสำเร็จ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ “ยอดเยี่ยม”

  โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ขอแสดงความยินดีกับ นายขันติ จาบกลาง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้รับคัดเลือกสื่อ/นวัตกรรมพัฒนาความสามารถในการอ่านเเละการเขียนที่ประสบผลสำเร็จ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในช่วงสถานการณ์การเเพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-29) ระดับ "ยอดเยี่ยม" เพื่อส่งผลงานไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

  นายสุภาพ พึ่งญาติ มอบเกียรติบัตรการคัดเลือก เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปีพุทธศักราช 2564

  วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2565 นายสุภาพ พึ่งญาติ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้รับมอบเกียรติบัตรการคัดเลือก เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปีพุทธศักราช 2564 จากนายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูรัชพล ตรีคงคา ข่าว : ครูรัชพล ตรีคงคา / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  Recent Posts