หน้าแรก ผลงานครู

ผลงานครู

  มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PerformanceAgreemeet : PA)

  วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร  ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  ผ่านระบบออนไลน์ ภาพ : ครูเจริญพร ฉิมพลิกานนท์ ข่าว : ครูเจริญพร  ฉิมพลิกานนท์ / ครูวรวรรณ  พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  

  รางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2564

  ขอแสดงความยินดีกับนางอัมพร  กองโชค ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2564 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

  พิธีประดับเครื่องหมายราชการ ให้แก่ข้าราชการครูที่ได้รับคำสั่ง แต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

  วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายราชการ ให้แก่ข้าราชการครูที่ได้รับคำสั่ง แต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้ 1. นายกันตพัฒน์ มีสมยุทธ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 2. นางดวงรัตน์ ฟื้นสุวรรณ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 3. นางสาวชุตินันท์ โกศล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกุล / ครูมนัสภรณ์ แก้วตา ข่าว :...

  พิธีประดับเครื่องหมายราชการ ให้แก่ข้าราชการครูที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ

  วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายราชการ ให้แก่ข้าราชการครูที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ จำนวน 7 ท่าน ดังนี้ 1. นางสาวิตรี เศรษฐกุลวดี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2. นางสาวกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3. นางเจริญพร ฉิมพลิกานนท์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4. นางสาวพัชรินทร์ วงษ์ลอย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5. นางสาวภัทรินทร์ สว่างอารมณ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 6. นางสาวมนัสภรณ์...

  รางวัลการประกวดคลิปวิดีโอ “โครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2563 ”

  วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 ชมรมภาพยนตร์สั้นโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้ารับเกียรติบัตร และโล่รางวัล ชนะเลิศระดับจังหวัด ชนะเลิศระดับภาค และชมเชยระดับประเทศ จากสำนักงาน คปภ. ในการประกวดคลิปวิดีโอ โครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2563 ณ สำนักงานคณะกรรมการ กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนักเรียนที่รับรางวัลดังนี้ 1. นายนันทเกียรติ บุตรแก้ว ม.6/4 2. นางสาวณัฎฐ์นรี บุญเสงี่ยม ม.6/3 3. นางสาวณัฐฐิรา รื่นบุญ ม.6/3 4. นางสาวนาตาชา มหาเทียน ม.6/5 ครูที่ปรึกษา...

  รางวัลเสมาพิทักษ์

  วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 นายสุภาพ พึ่งญาติ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยรับมอบเข็มเชิดชูและเกียรติบัตรของกระทรวงศึกษาธิการ จาก ดร.อุดมศักดิ์ เพชรผา ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : นางสาวกชพร ใจธรรม ข่าว : นางสาวกชพร ใจธรรม / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.thดูภาพเพิ่มเติมที่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  ขอแสดงความยินดี ผู้ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด ระดับชาติ

  ขอแสดงความยินดี ผู้ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด ระดับชาติ ๑. สถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ สพม.พระนครศรีอยุธยา ๒. ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ สพม.พระนครศรีอยุธยา สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ๓. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ สพม.พระนครศรีอยุธยา...

  ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์เป็นวิทยากรให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

  วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานทั่วไปโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นางสาวนันท์นภัสร อ่อนสุวรรณ์ นางมีนมัตสยา พันธ์บัวหลวง นางชญาดา หมอนสอาด และนางสาวภัทราภา จำแนกวุฒิ ร่วมเป็นคณะวิทยากรให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับรองผู้อำนวยการโรงเรียนที่รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูผู้รับผิดชอบงานระบบการดูแล ช่วยเหลือนักเรียน จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ในหัวข้อ “กระบวนการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ขั้นตอน และการป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียน กลุ่มเสี่ยง และกรณีศึกษาปัญหานักเรียนเสี่ยงในแต่ละด้าน” ด้วยรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google...

  Recent Posts