หน้าแรก ผลงานครู

ผลงานครู

  รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๔ (ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย)

  ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับข้าราชการที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๔ (ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย) เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

  นายขันติ จาบกลาง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้รับคัดเลือกสื่อ/นวัตกรรมพัฒนาความสามารถในการอ่านเเละการเขียนที่ประสบผลสำเร็จ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ “ยอดเยี่ยม”

  โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ขอแสดงความยินดีกับ นายขันติ จาบกลาง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้รับคัดเลือกสื่อ/นวัตกรรมพัฒนาความสามารถในการอ่านเเละการเขียนที่ประสบผลสำเร็จ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในช่วงสถานการณ์การเเพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-29) ระดับ "ยอดเยี่ยม" เพื่อส่งผลงานไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

  นายสุภาพ พึ่งญาติ มอบเกียรติบัตรการคัดเลือก เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปีพุทธศักราช 2564

  วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2565 นายสุภาพ พึ่งญาติ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้รับมอบเกียรติบัตรการคัดเลือก เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปีพุทธศักราช 2564 จากนายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูรัชพล ตรีคงคา ข่าว : ครูรัชพล ตรีคงคา / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  เกียรติบัตรเป็นผู้ร่วมการประกวดนวัตกรรมการศึกษา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน สู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ประเภทนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

  ขอแสดงความยินดีกับ "นางสาวนันท์นภัสร อ่อนสุวรรณ์" ตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ร่วมการประกวดนวัตกรรมการศึกษา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน สู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ประเภทนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

  นายสุภาพ พึ่งญาติ รับเกียรติบัตร ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี 2563 และ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุภาพ พึ่งญาติ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้รับมอบเกียรติบัตร จากนายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พระนครศรีอยุธยา ณ โรงเรียนบางปะอิน เกียรติบัตรที่ได้รับคือ 1. ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี 2563 ประเภทพนักงานเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ระดับดีมาก 2. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ภาพ : นางสาวกชพร ใจธรรม ข่าว : นางสาวกชพร ใจธรรม /...

  “ผู้บริหารดี ครูดี บุคลากรดี” ประจำปี 2564

  วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรรางวัล “ผู้บริหารดี ครูดี บุคลากรดี” ประจำปี 2564 ให้แก่รองผู้อำนวยการโรงเรียน และข้าราชการครู จำนวน 9 ท่าน ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูอัญชนา ภักดีวงษ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์...

  ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี 2563 ประเภทพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาระดับดีมาก

  วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรให้แก่นายสุภาพ พึ่งญาติ ผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี 2563 ประเภทพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาระดับดีมาก ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูอัญชนา ภักดีวงษ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  รางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2564

  วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นางอัมพร กองโชค ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระ การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้ารับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2564 รางวัลระดับจังหวัด ประเภทบุคคล ครูและคณาจารย์ เงินรางวัล 3,000 บาท โดยนายศุภชัย บุญวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร เข็มกลัด โล่เกียรติคุณ ณ ห้องประชุมสำนักงานสกสค.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ :...

  Recent Posts