หน้าแรก ประมวลข่าว

ประมวลข่าว

  ร่วมพิธีอัญเชิญ เครื่องสังฆทานถวายแด่พระสงฆ์ ณ วัดสำเภาล่ม

  วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ตัวแทนคณะครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมพิธีอัญเชิญ เครื่องสังฆทานถวายแด่พระสงฆ์ ณ วัดสำเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เนื่องด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญเครื่องสังฆทานไปถวายแด่ พระสงฆ์ที่มาร่วมสวดพระพุทธมนต์ สดับปกรณ์และเจริญพระพุทธมนต์ในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ณ พระลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา โดยในพิธี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์...

  บันทึกวิดีทัศน์กลวิธีการสอนด้วยการ จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS 5 Steps

  วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้มอบหมายให้รองผู้อำนวยการโรงเรียนต้อนรับคณะทำงานสพฐ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตามโครงการอบรมพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning โดยใช้กระบวนการ GPAS 5 Steps เพื่อสร้างนวัตกรรมผู้เรียน มีการบันทึกวิดีทัศน์กลวิธีการสอนของครูที่ผ่านกระบวนการในระยะต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ จำนวน 5 ท่าน เพื่อนำไปเผยแพร่ต่อไป ดังนี้ 1. นางสาวกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ 2. นางสาวอัญชนา ภักดีวงษ์ 3. นายตุลา จำนงค์ทรัพย์ 4. นางสาวนันท์นภัสร อ่อนสุวรรณ์ 5. นางสาวมะลิวัลย์...

  ประเมิน “นางสาวธัญญพร อภิรัตนพันธุ์” เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ

  วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน คือ นางสายทอง ทองจัด ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และนางมาลัย ยิ่งมานะ ครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ร่วมกันประเมิน นางสาวธัญญพร อภิรัตนพันธุ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ ณ ห้องแนะแนว โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูเจริญพร ฉิมพลิกานนท์ ข่าว : ครูเจริญพร...

  แสดงความยินดีกับ นายบัญชา ปลื้มอารมย์ เนื่องในโอกาสย้ายดำรงมาตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

  วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีกับ นายบัญชา ปลื้มอารมย์ เนื่องในโอกาสย้ายดำรงมาตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ณ หอประชุมพระราชทาน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ภาพ : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  โรงเรียนบางปะอินศึกษาดูงานกลุ่มบริหารงบประมาณ

  วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร และครูกลุ่มบริหารงบประมาณ ให้การต้อนรับผู้บริหาร และคณะครูจากโรงเรียนบางปะอิน นำโดยนายวิชัย นาคสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน ซึ่งมาศึกษาดูงานกลุ่มบริหารงบประมาณ ณ ห้องสมุดโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูจิตรลดา ศรีจันทร์ดี / ครูทิฆัมพร เอี่ยมวิโรจน์ ข่าว : ครูจิตรลดา ศรีจันทร์ดี / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์...

  ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

  วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. นางพิมพ์ลักษณ์ บุญลือ รองผู้อำนวยการโรงเรียน อยุธยานุสรณ์ กลุ่มบริหารงานวิชาการ เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Classroom Meeting) ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีนายประสิทธิ์ ดีทรง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการวริทธิ์ธร ภาคสุชล และคณะครูสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมประชุมและกล่าวคำปฏิญาณตน ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ งานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ...

  แสดงความยินดีและเดินทางส่ง ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์

  วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 09.09 น. นางสาวลัดดา เต็มตุ่ม ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารแผนงานฯ นำคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ร่วมแสดงความยินดีและเดินทางส่ง ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ โดยมีคณะผู้บริหารและครูจากโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมแสดงความยินดี ณ หอประชุม โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ภาพ : เพจ AYS Production / ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ / ครูภิญญาพัชญ์ แหวนนาค งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ...

  “ค่ายจีนและค่ายญี่ปุ่น”

  วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด "ค่ายจีนและค่ายญี่ปุ่น" โดยมี นายกันตพัฒน์ มีสมยุทธ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดค่าย เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่นจากเจ้าของภาษา เรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นมากขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูภิญญาพัชญ์ แหวนนาค / ครูปรียานุช จำปาทอง / ครูพัชรินทรา ถินต่าย ข่าว :...

  ประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่ 1 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา “นายสุทธิชัย สังข์คง และ นางสาวนิรชา เมษประสาท”

  วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย พร้อมด้วยกรรมการ 2 ท่าน คือ นายเฉลิมชัย อิ่มมาก ผู้ทรงคุณวุฒิ และ นายไพบูลย์ บ่างสุวรรณ์ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกัน ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 จำนวน 2 คน ได้แก่ 1.นายสุทธิชัย สังข์คง 2.นางสาวนิรชา เมษประสาท...

  โรงเรียนอยุธยานุสรณ์จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560

  ดูภาพเพิ่มเติ่มคลิกที่นี่                 ดูภาพเพิ่มเติ่มคลิกที่นี่

  Recent Posts