วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมแสดงในงานตรุษจีนกรุงเก่าอยุธยามหามงคล ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 20.30 น. วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมแสดงในงานตรุษจีนกรุงเก่าอยุธยามหามงคล ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561 ณ เวทีท่ารถ อำนวยการฝึกซ้อมโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ครูชูชาติ มงคลเมฆ และครูขวัญชนก ฉิมพลี ภาพ : ครูธัญพร เมฆสิน ข่าว : ครูภิญญาพัชญ์ แหวนนาค งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ...

ประชุมการระดมความคิดเห็นประเด็นการปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 “กลุ่มการจัดการเรียนการสอน” ในพื้นที่ภาคกลาง ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท

วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 นางวริทธิ์ธร ภาคสุชล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นายสายันต์ ขันธนิยม และนายสุภาพ พึ่งญาติ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมประชุมการระดมความคิดเห็นประเด็นการปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 “กลุ่มการจัดการเรียนการสอน” ในพื้นที่ภาคกลาง ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโดย คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เป็นประธานในการเปิดและรับฟังการคิดเห็น ทั้งนี้...

ทอดผ้าป้าขยะรีไซเคิล

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้จัดทำโครงการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม สนองกลยุทธ์โรงเรียนด้านการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ "รักอยุธยา รักสิ่งแวดล้อม" และเพื่อสร้างกลไกการลดปริมาณขยะภายในโรงเรียนสู่ชุมชนข้างเคียง โดยจัดให้มีการประกวดชุดรีไซเคิล และตั้งขบวนแห่ผ้าป่ารีไซเคิลไปตามชุมชนบริเวณใกล้เคียง โดยได้รับการต้อนรับจากผู้คนในชุมชนเป็นอย่างดี ภาพ : ครูภิญญาพัชญ์ แหวนนาค ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์   ...

กิจกรรมตักบาตรพระภิกษุสงฆ์เนื่องในงานทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ ้เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน ทำกิจกรรมตักบาตรพระภิกษุสงฆ์เนื่องในงานทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล  ณ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่ งานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์     ...

โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติ ในการประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ในการประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 ผลการแข่งขันโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติ นักเรียนเข้าที่แข่งขันมีดังนี้ 1. นายกล้าณรงค์  มีสมโฉม 2. นางสาวพัสฐพร  ศรีเจริญ 3. นางสาววรรนิสา  รุ้งกสัตรา 4. นางสาววิชชุตา  แสงฟ้า 5. นางสาวสุนิสา  พูลสวัสดิ์ ควบคุมและฝึกซ้อมโดย 1. นายนันทมิตร  สุภสิงห์ 2. นางอุทัยรัตน์  ศรีอนันต์ ภาพ : ครูนันทมิตร  สุภสิงห์ / ครูอุทัยรัตน์  ศรีอนันต์ ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ...

โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติ ในการประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ในการประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 ผลการแข่งขันโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติ นักเรียนเข้าที่แข่งขันมีดังนี้ 1. นายวัชรินทร์  เที่ยงธรรม ม.4/3 2. นายอภิวัฒน์  สุขขีวุฒิ ม.4/2 3. นายกิตติชัย  ชาลีนพ ม.4/5 4. นายสุรชัย  สีแดง ม.4/5 5. นายเมธัส  ผดุงชอบ ม.4/5 ควบคุมและฝึกซ้อมโดย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาพ : ครูธัญพร เมฆสิน ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th   ...

“แต่งชุดไทย ไปจดทะเบียน”

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นางวริทธิ์ธร ภาคสุชล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมงาน "แต่งชุดไทย ไปจดทะเบียน" ซึ่งเป็นพิธีจดทะเบียนสมรส เนื่องในโอกาสวันวาเลนไทน์หรือวันแห่งความรัก ณ บริเวณคุ้มขุนแผน อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี และนายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา ร่วมเป็นสักขีพยานรักในงานครั้งนี้ด้วย ภาพ : นางวริทธิ์ธร ภาคสุชล ข่าว : ครูภิญญาพัชญ์ แหวนนาค งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ...

“ให้ด้วยใจ ให้ด้วยศรัทธา ชาวอยุธยามีสุข”

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และคณะครูระดับสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นำนักเรียนชั้นมัธยมศึก๋ษาปีที่ 3 เข้าร่วมแปรอักษร คนอยุธยา รักสุขภาพ "ให้ด้วยใจ ให้ด้วยศรัทธา ชาวอยุธยามีสุข" เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการระดมทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ อาคารพุทไธศวรรย์ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา โดยเชิญชวนประชาชนร่วมกันออมเงินวันละบาทเป็นระยะเวลา 99 วัน บริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วย ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง ภาพ : เพจจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ครูพัสร์ศิริน เกิดพิทักษ์ / ครูจักรกฤษณ์...

กิจกรรมค่ายภาษาจีน (วันตรุษจีน)

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายภาษาจีน (วันตรุษจีน) ตามโครงการพัฒนาเสริมสร้างประสบการณ์ตรงและพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้กับผู้เรียน ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูภิญญาพัชญ์ แหวนนาค ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ...

ประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข ประเภทดีเด่น ระดับเงิน

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้รับการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข ประเภทดีเด่น ระดับเงิน ณ ห้องประชุมแนะแนว โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูภัทราภา จำแนกวุฒิ ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th  ...

Recent Posts