AYS Christmas Party Season 3 “The Legend of Disney”

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 นางลัดดาเต็มตุ่ม ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน AYS Christmas Party Season 3 “The Legend of Disney” โดยมี นายกันตพัฒน์ มีสมยุทธ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ การจัดงานเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ ประเพณีและวัฒนธรรมในวันคริสต์มาส สนใจแสวงหาความรู้จากการจัดกิจกรรม นักเรียน มีความมั่นใจและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านนันทนาการ จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์...

การแข่งขันของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ รวมทั้งหมด 14 รายการ ดังนี้ 1. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 2. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 3. การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 4. การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)...

การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 และแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ได้ส่งนักเรียน เข้าแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 และแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติต่อไปทั้ง 2 รายการ อำนวยการฝึกซ้อมโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ คณะครูที่ปรึกษา ครูปรียานุช จำปาทอง  และครูกิติยา โพธิ์เงิน ภาพ : ครูปรียานุช จำปาทอง ข่าว : ครูวรวรรณ...

Talented English Camp – Around the World

วันที่ 23-24 กันยายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดโครงการ Talented English Camp - Around the World ให้กับนักเรียนที่มีความสนใจ ณ ท่าชัยโฮมสเตย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกุล ข่าว : ครูพัชรินทรา ถินต่าย / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th   ...

AYS English Camp 2019

วันที่ 4-5 มีนาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรม AYS English Camp 2019 ให้กับนักเรียนที่มีความสนใจ ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูทารินทร์ นาคสร้อย ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ปีการศึกษา 2561

วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 07.30 น. - 16.30 น. ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ตามโครงการ พัฒนาเสริมสร้างประสบการณ์ตรงและพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้กับผู้เรียน ณ หอประชุม โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ  : เพจดีดนิ้ว หิ้วกระเป๋า ข่าว : ครูปรียานุช จำปาทอง / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์่ www.ays.ac.th ...

AYS Christmas Party Season2

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน AYS Christmas Party Season2 โดยมี นายกัณตพัฒน์ มีสมยุทธ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ การจัดงานเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมในวันคริสต์มาส สนใจแสวงหาความรู้จากการจัดกิจกรรม นักเรียนมีความมั่นใจและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านนันทนาการ จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : ครูภิญญาพัชญ์ แหวนนาค งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ วันคริสต์มาส Christmas Day...

ENGLISH CAMP 2018

วันที่ 19-20 กันยายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมค่ายอัจฉริยะภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนที่มีความสนใจ ณ เฮฟเว่น แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี ภาพ : ครูพัชรินทรา ถินต่าย ข่าว : ครูพัชรินทรา ถินต่าย / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ...

กิจกรรมวันทานาบาตะ

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในการเปิดงานกิจกรรมวันทานาบาตะ ซึ่งเทศกาลทานาบาตะ สืบเนื่องมาจากตำนานดาวเวก้า คือ ดาวเจ้าหญิงทอผ้า โอริฮิเมะ ลูกสาวของเทพเจ้าไต (ราชาแห่งท้องฟ้า) และหนุ่มเลี้ยงวัวฮิโกโบชิ เทศกาลทานาบาตะที่จัดขึ้นทุกวันที่ 7 กรกฎาคม ซึ่งชาวญี่ปุ่นจะขอพรจากดวงดาว เพราะเชื่อว่าปาฏิหาริย์ที่ทำให้ทั้งคู่ได้เจอกันจะทำให้พรของตัวเองสมหวังด้วยเช่นกัน โดยในวันนี้ผู้คนจะเขียนคำอธิษฐานลงบนกระดาษทันซาคุ แล้วนำไปติดไว้ที่กิ่งก้านของต้นไผ่หรือหลิวที่ถูกตัดออกมา พอวันรุ่งขึ้นก็จะนำไปลอยน้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนทั่วไปได้เห็นวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย ความเชื่อ การแสดงละครเพลงเล่าเรื่องทานาบาตะอันหวานซึ้งแต่แฝงคติสอนใจ ภาพ : ครูพัชรินทรา ถินต่าย ข่าว...

Recent Posts