หน้าแรก ภาษาต่างประเทศ

ภาษาต่างประเทศ

  ประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ว 21

  วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 9.00 น. นายเฉลิมพล พุ่มวันเพ็ญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" พร้อมด้วยนายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการ โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” และนางสาวสุธาวัลย์ สมานหมู่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมการตรวจประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษของ นางสาวจิตติมา ชาติสกุล ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นางชมพูนุช บุญนาค ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นางสุภัสสร ศิริขันธ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์...

  Merry X’mas and Happy New Year

  วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรรม Merry X’mas and Happy New Year เพื่อส่งเสริมการเรียนภาษาและวัฒนธรรม ให้นักเรียนได้รู้จักประวัติ ความสำคัญ และการเฉลิมฉลอง ในการนี้นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม ได้ร่วมแจกของขวัญ สร้างรอยยิ้ม และความสนุกสนานให้แก่นักเรียน ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกุล / ครูมนัสภรณ์ แก้วตา ข่าว : ครูกันตพัฒน์ มีสมยุทธ์ / ครูวรวรรณ...

  ขอแสดงความยินดีกับ นายกันตพัฒน์ มีสมยุทธ์ ได้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท 2 ทุน

  ขอแสดงความยินดีกับ นายกันตพัฒน์  มีสมยุทธ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท 2 ทุน จาก 1. Graduate Institute of Digital Learning and Education English Program (Master) 2. Department of Applied Foreign Languages English Program (Master) จาก National Taiwan University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน

  นายกันตพัฒน์ มีสมยุทธ์ ได้ผ่านการคัดเลือกผู้แทนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยาในการส่งผลงาน “นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี” ชื่อนวัตกรรม “มหัศจรรย์โครงงานภาษาอังกฤษ”

  ขอแสดงความยินดีกับ นายกันตพัฒน์  มีสมยุทธ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้ผ่านการคัดเลือกผู้แทนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยาในการส่งผลงาน “นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี” ชื่อนวัตกรรม “มหัศจรรย์โครงงานภาษาอังกฤษ” โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2564

  กิจกรรม “พัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นสำหรับ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ผ่านสื่อการเรียนรู้ออนไลน์”

  วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้นำนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 และ 6/8 จำนวน 84 คน เข้าร่วม โครงการบริการวิชาการบูรณาการกับการเรียนการสอน กิจกรรม “พัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นสำหรับ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ผ่านสื่อการเรียนรู้ออนไลน์” ผ่าน Zoom จัดโดย สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยรองผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ทั้ง 4 ฝ่ายเป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรม ภาพ : ครูปิยนันท์ แสงกนึก ข่าว...

  ขอแสดงความยินดีกับนายกันตพัฒน์ มีสมยุทธ์ ได้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท

  ขอแสดงความยินดีกับนายกันตพัฒน์  มีสมยุทธ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท Department of English, National Taipei University of Technology ประเทศไต้หวัน

  ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 นางสาวนุสรา ภู่จุ้ย

  วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย พร้อมด้วยกรรมการ 2 ท่าน คือ นายประสิทธิ์ ดีทรง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และนายกันตพัฒน์ มีสมยุทธ์ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกันประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 นางสาวนุสรา ภู่จุ้ย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ ข่าว...

  เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณแม่ปราณี กมล คุณแม่ของคุณครูชมภูนุช บุญนาค ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

  วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร และตัวแทนครู ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณแม่ปราณี กมล คุณแม่ของคุณครูชมภูนุช บุญนาค ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ณ วัดพานิช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ทางโรงเรียนขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ภาพ : ครูพัชรินทรา ถินต่าย ข่าว : ครูมนัสภรณ์ แก้วตา / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  ประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษราย 5 ปีการศึกษา ของนางชมภูนุช บุญนาค ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

  วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล 3 ท่าน คือ นางสาววาสนา โง้วสกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางชณิปภา วันอังคาร ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และนางสายทอง ทองจัด ครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษราย 5 ปีการศึกษา ของนางชมภูนุช บุญนาค ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ...

  ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 นางสาวมณฑกานต์ เงินทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น)

  วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการ คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยกรรมการ 2 ท่าน คือ นายประสิทธิ์ ดีทรง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และนางสาวพัชรินทรา ถินต่าย ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกันประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 นางสาวมณฑกานต์ เงินทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) ณ ห้องประชุมแนะแนว โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูเจริญพร ฉิมพลิกานนท์ /...

  Recent Posts