หน้าแรก กลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

  วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้ นางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เเละทีมทะเบียนวัดผล โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อให้นักเรียนได้จบตามหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ เเละจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเวลาที่กำหนด ภาพ : ครูขันติ จาบกลาง ข่าว : ครูขันติ จาบกลาง / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นิเทศ เยี่ยมชม ให้กำลังใจ การจัดการเรียนการสอนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 โดย ครูบุญธรรม ปิ่นทอง...

  วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 11.30 น. ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นิเทศ เยี่ยมชม ให้กำลังใจ การจัดการเรียนการสอนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 โดย ครูบุญธรรม ปิ่นทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี การพัฒนาการเรียนรู้สู่ทักษะอาชีพและการมีงานทำตามนโยบาย สพฐ.

  สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

  วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จัดสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 ภาพ : ครูทิฆัมพร เอี่ยมวิโรจน์ / ครูพรณรงค์ สุภาสืบ ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  การจัดการเรียนรู้รูปแบบ Active Learning และการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ Symposium

  วันอังคารที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) ของผู้บริหารครูโรงเรียนในสังกัด และโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ ที่มีกิจกรรมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบ Symposium ณ โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" ในโอกาสนี้ นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสุกัญญา เจิริญสุข รองผู้อำนวยการ ได้มอบหมายให้ นายฉัตรชัย สัตบุษ ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ และนายตุลา จำนงค์ทรัพย์ ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำผลงานเข้าร่วมจัดแสดงในครั้งนี้ ภาพ :ข่าว รองฯ สุกัญญา เจริญสุข /...

  พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

  วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 นายประสิทธิ์ ดีทรง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ / เพจสภานักเรียน / เพจงานประกัน ข่าว : ครูภิญญาพัชญ์ แหวนนาค งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ งานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ , งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ...

  เปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา

  วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้นางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เข้าร่วมงานเปิดบ้านวิชาการ เรียนสนุก สุข ช้อป ชิล Happy Learning fair (Open house) ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา ภาพ : รองฯ สุกัญญา เจริญสุข ข่าว : รองฯ สุกัญญา เจริญสุข / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์...

  ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

  - รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 #ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ - รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 #ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ - รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 #ประเภทนักเรียนทั่วไป - รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม

  พิธีมอบเกียรติบัตรกิจกรรมคณิตคิดเลขเร็ว

  วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 08.10 น. สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน กิจกรรมคณิตคิดเลขเร็ว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เนื่องในกิจกรรม Ayutthayanusorn Open House 2020 “เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล” ณ โดมหน้าเสาธง โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ / ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  การอบรมการสร้างไซต์และรวบรวมสื่อนวัตกรรม Admin สื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

  วันอังคารที่ 5 มกราคม 2563 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครู Admin สื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้เข้ารับการอบรม การสร้างไซต์และรวบรวมสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จัดโดยทีมงานพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 234 ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

  วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 8.10 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กล่าวต้อนรับ พร้อมให้โอวาทนักเรียน ในโอกาสเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ โดมหน้าเสาธง โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : รองฯ สุกัญญา เจริญสุข / ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : รองฯ สุกัญญา เจริญสุข / ครูวรวรรณ...

  Recent Posts