หน้าแรก กลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

  กำหนดการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2

  กำหนดการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ลงทะเบียน โดยแสกนคิวอาร์โค้ด หรือ คลิก https://sites.google.com/view/wichakanays ผลการสอบแก้ตัวม.2,3,5,6แ จ้งผ่านครูที่ปรึกษา ม.1,4 ดูผ่านเวปไซต์ sgs สำหรับนักเรียน สำหรับนักเรียนชั้นม.3/ม.6 ที่มีผลการเรียนติดค้างในภาคเรียนที่ 1/2561ถึง1/2563 ไม่เกิน 2 รายวิชา ให้ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนกรณีพิเศษ ได้จากครูที่ปรึกษาในวันที่ 30 เม.ย.64 ค่ะ

  กำหนดการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 (17 – 27 เม.ย. 2564)

  กำหนดการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 (17 – 27 เม.ย. 2564) ลงทะเบียน โดยแสกนคิวอาร์โค้ด หรือ คลิก https://sites.google.com/view/wichakanays ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 วันที่ 29 เม.ย. 2564 ผ่านครูที่ปรึกษา พร้อมลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 สำหรับนักเรียนชั้น ม.3,ม.6

  การเข้าระบบ SGS เพื่อตรวจสอบผลการเรียนสำหรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

  นักเรียนและผู้ปกครอง สามารถดูคะแนนและผลการเรียนได้ที่ ระบบ SGS โดยคลิก https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx จากนั้นกรอกข้อมูลดังรูป เพื่อเข้าระบบ คู่มือการใช้โปรแกรม SGS สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง https://drive.google.com/.../1X7s3iLu-Br.../view... Cr.งานวัดผล โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  ประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

  วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้ดำเนินการประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี นายเฉลิมชัย อิ่มมาก ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมเป็นเกียรติในการประเมินครั้งนี้ ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกุล ข่าว : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  นิเทศติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา

  วันที่ 30-31 มีนาคม 2564 งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดการนิเทศติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาในด้านการกำกับดูแลคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับนำหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้ของครูในชั้นเรียน สำหรับนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) จัด ณ ห้องแนะแนว โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูปรียาวรรณ การกระสัง ข่าว : ครูชุตินันท์ โกศล / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์...

  ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

  วันที่ 27 และ 29 มีนาคม 2564 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) (สทศ.) ได้มอบหมายให้ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสนามสอบโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาพ : ครูสุภัสสร ศิริขันธ์ / ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ ข่าว : ครูสุภัสสร ศิริขันธ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูข่าวเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  ประชุมกรรมการในการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563

  วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ สนามสอบ O-NET ได้จัดประชุม กรรมการในการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูขันติ จาบกลาง ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติม งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

  วันที่ 24-25 มีนาคม 2564 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อตรวจความเรียบร้อยและให้กำลังใจนักเรียน ภาพ : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ ข่าว : รองฯ วทันยา อ่ำพันธ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติม งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

  วันที่ 22-23 มีนาคม 2564 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อตรวจความเรียบร้อยและให้กำลังใจนักเรียน ภาพ : ครูรัชพล ตรีคงคา ข่าว : รองฯ วทันยา อ่ำพันธ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติม งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  สนามสอบ GAT และ PAT

  วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 8.30-16.00 น. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ได้มอบหมายให้ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสนามสอบ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จัดทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบวิชาความถนัด ทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : รองฯ สุกัญญา เจริญสุข / ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ / ครูมนัสภรณ์ แก้วตา ข่าว : ครูสุภัสสร...

  Recent Posts