หน้าแรก กลุ่มบริหารงบประมาณ

กลุ่มบริหารงบประมาณ

  ประชุมปฏิบัติการทำวิเคราะห์ สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)

  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.50 น. ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในการจัดประชุมปฏิบัติการทำวิเคราะห์ สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) โดยมี ดร.ธนวัฒน์ พินนอก เป็นวิทยากร เพื่อทำแผน พัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี 2561 - 2564 และนำผลไปจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : ครูภิญญาพัชญ์ แหวนนาค งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ...

  พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

  วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. สมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์ สมาคมผู้ปกครอง และครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชมรมครูเก่าอยุธยานุสรณ์ คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ ข่าว : ครูมนัสภรณ์ แก้วตา / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่...

  พิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.09 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ชมรมครูเก่า และสมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ตำหนักพระนเรศวรมหาราช โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / ครูภัทรินทร์ สว่างอารมณ์ / ครูฉัตรชัย สัตบุษ ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์...

  การชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565

  การชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565 https://schoolbillingdev31.com/SBAYS/Pages/PrintReportPayInForStudent.aspx?fbclid=IwAR3qNb-_rFUUaF6NeHBDdlv1Lrww2Ly4sle-vNCRH63d6MLmJ1nel4ZR3Jc

  ประชุมวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมของโรงเรียน (SWOT)

  วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียน อยุุธยานุสรณ์ มอบหมายให้ นางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ คณะทีมงานแผนงาน หัวหน้าระดับชั้น และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เข้าร่วมประชุมวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมของโรงเรียน (SWOT) ภาพ : ครูจิตรลดา ศรีจันทร์ดี /ครูสาวิตรี เศรษฐกุลวดี ข่าว : ครูจรินญา ใจธรรม งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  ประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 1

  วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 - 16.30 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet จัดโดยกลุ่มบริหารงบประมาณโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วิทยากรโดยนายประจวบ อินทรโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก และทีมงานแผนงานโรงเรียนทวีธาภิเศก ภาพ : ครูจิตรลดา ศรีจันทร์ดี ข่าว : ครูจริญญา ใจธรรม / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์...

  มอบเงินปัจจัยพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

  วันอังคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2566 นางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร งบประมาณ ได้มอบเงินปัจจัยพื้นฐานให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยงานการเงิน กลุ่มบริหารงบประมาณโรงเรียนอยุุธยานุสรณ์ร่วมกับ งานแนะแนวโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพัสร์ศิริณ เกิดพิทักษ์ ข่าว : ครูพัสร์ศิริณ เกิดพิทักษ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  ประชุมซักซ้อมและสร้างความเข้าใจการจัดจ้าง และการควบคุมงานก่อสร้าง อาคารเรียน อาคารประกอบ (งบผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.2562-พ.ศ.2563

  วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 นางดวงรัตน์ ฟื้นสุวรรณ นายสุภาพ พึ่งญาติ นางสาวมนัสภรณ์ แก้วตา และนางสาววทันยา อ่ำพันธ์ ได้เข้า “ประชุมซักซ้อมและสร้างความเข้าใจการจัดจ้าง และการควบคุมงานก่อสร้าง อาคารเรียน อาคารประกอบ (งบผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.2562-พ.ศ.2563)” ณ ห้องประกายเพชร โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ภาพ : ครูมนัสภรณ์ แก้วตา ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ...

  ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนพัฒนา สถานศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์”

  วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนพัฒนา สถานศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์” โดย ผอ.ดิเรก สายศิริวิทย์ และครูสุรีย์พร อังคณาสาร เป็นวิทยากร ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ...

  Recent Posts