หน้าแรก กลุ่มบริหารบุคคล

กลุ่มบริหารบุคคล

  ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

  ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ก.ค.ศ. ว21/2560 ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 8/2566 ลงวันที่ 12 มกราคม 2566    

  ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ

  ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์ ก.ค.ศ. ว21/2560 ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 7/2566 ลงวันที่ 12 มกราคม 2566

  ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและข้าราชการครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้รับรางวัล “ผู้บริหารดี ครูดี บุคลากรดี” ประจำปี 2565

  ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและข้าราชการครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้รับรางวัล “ผู้บริหารดี ครูดี บุคลากรดี” ประจำปี 2565

  งานวันครู 2566

  วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู เข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 ในหัวข้อ “พลังครูคือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา : Teacher’s Power is the Jeart of Transforming the Educational Quality” จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ภาพ : ครูมนัสภรณ์ แก้วตา /...

  ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 นางสาวดวงธิดา เจริญสุข ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีสากล)

  วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย พร้อมด้วยกรรมการ 2 ท่าน คือ นายประสิทธิ์ ดีทรง ผู้ทรงคุณวุฒิ และนางราตรี ยินยอม ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกันประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 นางสาวดวงธิดา เจริญสุข ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีสากล) ณ ห้องสมุด โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพัทธนันท์ สร้อยทรัพย์ ข่าว...

  พิธีประดับเครื่องหมายราชการให้แก่ข้าราชการครูที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ

  วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายราชการให้แก่ข้าราชการครูที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1. นางสาวอัญชนา ภักดีวงษ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. นายปิยนันท์ แสงกนึก ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูเจริญพร ฉิมพลิกานนท์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  มอบเงินเยี่ยมคลอดบุตร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และรองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบเงินเยี่ยมคลอดบุตร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1. นางสาวปรียานุช อินทรักษาทรัพย์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 2. นายธนเทพ เนื่องศรี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพ : ครูบอล โพธิ์เอี้ยง ข่าว : ครูอัญชนา ภักดีวงษ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  ประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่ 1 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย “นายวสุ ธะนะจันทร์ และ นางสาวภูวเรศน์ น้อมถวาย”

  วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย พร้อมด้วยกรรมการ 2 ท่าน คือ นายประสิทธิ์ ดีทรง ผู้ทรงคุณวุฒิ และ นางชณิปภา วันอังคาร ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกัน ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 จำนวน 2 คน ได้แก่ 1.นายวสุ ธะนะจันทร์ 2.นางสาวภูวเรศน์ น้อมถวาย...

  ประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่ 1 “นางสาวสุธิดา ทองชุม” ครูกลุ่มงานแนะแนว

  วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย พร้อมด้วยกรรมการ 2 ท่าน คือ นายเฉลิมชัย อิ่มมาก ผู้ทรงคุณวุฒิ และ นางสาวนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกันประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 นางสาวสุธิดา ทองชุม ครูกลุ่มงานแนะแนว ณ ห้องจันทรเกษม โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพัทธนันท์ สร้อยทรัพย์...

  ประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่ 1 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา “นายสุทธิชัย สังข์คง และ นางสาวนิรชา เมษประสาท”

  วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย พร้อมด้วยกรรมการ 2 ท่าน คือ นายเฉลิมชัย อิ่มมาก ผู้ทรงคุณวุฒิ และ นายไพบูลย์ บ่างสุวรรณ์ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกัน ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 จำนวน 2 คน ได้แก่ 1.นายสุทธิชัย สังข์คง 2.นางสาวนิรชา เมษประสาท...

  Recent Posts