หน้าแรก กลุ่มบริหารบุคคล

กลุ่มบริหารบุคคล

  ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธาน การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ของรองผู้อำนวยการโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยสิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ และนายเจนวุฒิ บุญชูพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประเมิน ประเมิน ณ ห้อง “วิโรจนานุสรณ์” ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : รองฯ...

  พิธีประดับเครื่องหมายราชการให้แก่ข้าราชการครูที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

  วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธาน ในพิธีประดับเครื่องหมายราชการให้แก่ข้าราชการครูที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 6 ท่าน ดังนี้ 1.นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค รองผู้อำนวยการโรงเรียน 2.นางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน 3.นายไพบูลย์ บ่างสุวรรณ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 4.นายภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 5.นายธนเทพ เนื่องศรี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6.นายนันทมิตร สุภสิงห์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูอัญชนา ภักดีวงษ์ / ครูวรวรรณ...

  พิธีประดับเครื่องหมายราชการให้แก่ข้าราชการครูที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้มี วิทยฐานะชำนาญการ

  วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายราชการให้แก่ข้าราชการครูที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้มี วิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 14 ท่าน ดังนี้ 1. นางน้ำทิพย์ เพชรน้ำดี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. นางสาวกีรติ แจ้งชะไว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3. นางชญาดา หมอนสอาด ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4. นางสาวพัสร์ศิริณ เกิดพิทักษ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 5. นางสาวภัทราภา จำแนกวุฒิ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 6. นายนพพศูรย์ ศรีวรมัยธนากุล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 7. นางสาวพัชรินทรา...

  ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA)

  วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ.2566 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ดำเนินการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีคณะกรรมการ คือ นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานกรรมการ และ คณะกรรมการ ผู้มีความรู้ความสามารถในการเป็นคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคณะกรรมการประเมิน จำนวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ภาพ : ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ข่าว : ครูอัญชนา...

  ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA)

  วันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ.2566 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ดำเนินการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีคณะกรรมการ คือ นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานกรรมการ และคณะกรรมการ ผู้มีความรู้ความสามารถในการเป็นคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคณะกรรมการประเมิน จำนวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย บรรณารักษ์ และงานแนะแนว 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ภาพ : ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์...

  มอบกระเช้าเยี่ยมไข้

  วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการ ได้มอบกระเช้าเยี่ยมไข้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 1. นายเทอดศักดิ์ ยังพึ่ง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 2. นางสาวนิรชา เมษประสาท ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 3. นางสุภาภรณ์ สาพิมาน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4. นายบอล โพธิ์เอี้ยง ครูอัตราจ้าง ภาพ : ครูอัญชนา ภักดีวงษ์ ข่าว : ครูอัญชนา ภักดีวงษ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์...

  อบรมโครงการเสริมสร้างวินัย ห่างไกลทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  วันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 08.30 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้นางวาสนา ภาคาแพทย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างวินัย ห่างไกลทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในการนี้นางไปรผดา โปติบุตร ผู้อำนวยการ สพม.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการอบรม โดยมี นายธนญชัย คงมี นิติกรชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ในภาคเช้า เป็นการอบรมในหัวข้อ "การรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัยข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา" โดย ดร.ปราโมทย์...

  มอบเงินเยี่ยมคลอดบุตร

  วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้รองผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเงินเยี่ยมคลอดบุตร จำนวน 2 ราย เพื่อเป็นขวัญและ กำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 1. นางวาสนา ภาคาแพทย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน 2. นางสาวสุธิดา ทองชุม ครูงานแนะแนว ภาพ : ครูอัญชนา ภักดีวงษ์ ข่าว : ครูอัญชนา ภักดีวงษ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  มอบกระเช้าเยี่ยมไข้

  วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบกระเช้าเยี่ยมไข้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังนี้ 1. นางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียน 2. นางวาสนา ภาคาแพทย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน 3. นางชณิปภา วันอังคาร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 4. นางสาวพรรณนิภา แก้วคูนอก ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 5. นายต้นตระการ ทรัพย์ภักดี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 6. นางสาวภูวเรศน์ น้อมถวาย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 7. นายนันทมิตร สุภสิงห์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8. นายอิระชา นกขุนทอง...

  ประชุมผู้ปกครอง (วาระพิเศษ)

  วันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ.2566 งานกิจการนักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้จัดการประชุม ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความเสี่ยงเรื่องพฤติกรรม และนักเรียนที่ยังไม่ได้นำผู้ปกครองมามอบตัวในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จึงได้เรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 กลุ่มดังกล่าว มาประชุม ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เพื่อรับฟังคำชี้แจงและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านพฤติกรรมของนักเรียน และดำเนินการมอบตัวให้เสร็จสิ้น ทั้งนี้มีนายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และนางวาสนา ภาคาแพทย์ รองผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับและพูดคุยกับผู้ปกครองเพื่อสร้างความเข้าใจ และร่วมกันแก้ไขปัญหาของนักเรียน ภาพ : ครูภัทราภา จำแนกวุฒิ ข่าว : ครูภัทราภา จำแนกวุฒิ...

  Recent Posts