หน้าแรก งานกิจการนักเรียน

งานกิจการนักเรียน

  ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 / 2567

  วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยนางวาสนา ภาคาแพทย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และงานกิจการนักเรียน ดำเนินงานจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 และการคัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการดำเนินงานสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมผู้เรียนและมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ แนวคิดระหว่างผู้ปกครอง ครูและนักเรียนในโรงเรียน ณ ห้องประชุมจันทรเกษม โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูชญาดา หมอนสอาด ข่าว : ครูชญาดา หมอนสอาด / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ Drive

  โครงการส่งเสริมคุณภาพและความปลอดภัยของคนทุกกลุ่มทุกช่วงวัย

  วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยนางวาสนา ภาคาแพทย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และนายเทิดทูน บุญประกอบ ตำแหน่งครู เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณภาพและความปลอดภัยของคนทุกกลุ่มทุกช่วงวัย กิจกรรมส่งเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมย่อยการส่งเสริมมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ภาพ : ครูเทิดทูน บุญประกอบ ข่าว : ครูเทิดทูน บุญประกอบ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

  วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.25667เวลา 8.15 น. งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมกับชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกโดยให้ความรู้เกี่ยวกับ ประวัติและความสำคัญของวันงดสูบบุหรี่โลก กิจกรรมตอบคำถามวันงดสูบบุหรี่โลก และวาดภาพสื่อรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ณ โดมหน้าเสาธงโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูธนาเทพ เนื่องศรี / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่ Drive  

  พสน. ออกตรวจพื้นที่ เพื่อป้องกันเหตุ “สถานศึกษาปลอดภัย เรียนดีมีสุข“

  วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2567 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำโดยนายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยนางวาสนา ภาคาแพทย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และ พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน (พสน.) โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ออกตรวจพื้นที่บริเวณหน้าวังจันทร์ ตลาดหัวรอ สวนสาธารณะโตโยต้าเพื่อป้องกันเหตุ ตามนโยบาย สถานศึกษาปลอดภัย เรียนดีมีสุข ภาพ : ครูเทิดทูน บุญประกอบ ข่าว : ครูเทิดทูน บุญประกอบ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ...

  โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ

  ระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดอบรม โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ณ ห้องจันทรเกษม โรงเรียนอยุธยานุสรณ์โดยมีนายชัยวัฒน์ คลังทรัพย์ ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี ในการนี้โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมการอบรม ในครั้งนี้ด้วย ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / ครูเทิดทูน บุญประกอบ ข่าว : ครูขันติ จาบกลาง / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์...

  ประชุมผู้ปกครอง และรับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2567

  วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2567 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดประชุมผู้ปกครอง และรับมอบตัวนักเรียน และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2567 เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบข้อตกลงนโยบายของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ สำหรับแนวปฏิบัติ และการร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน ในการปกครองดูแลนักเรียนให้อยู่ในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ภาพ : AYS Production ข่าว : รองฯ วาสนา ภาคาแพทย์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่  Drive AYS Production

  ประชุมผู้ปกครอง และรับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2567

  วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2567 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดประชุมผู้ปกครอง และรับมอบตัวนักเรียน และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2567 เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบข้อตกลงนโยบายของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ สำหรับแนวปฏิบัติและการร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน ในการปกครองดูแลนักเรียนให้อยู่ในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : รองฯ วาสนา ภาคาแพทย์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ Drive , Drive AYS Production

  “ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4″

  วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดในโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรม “ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4″ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ โดยมีคณะผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 436 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : AYS Production ข่าว : ครูภัทราภา จำแนกวุฒิ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ Drive , AYS Production  

  “ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1”

  วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดในโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรม "ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1" โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ โดยมีคณะผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 436 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : AYS Production ข่าว : ครูภัทราภา จำแนกวุฒิ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ Drive , AYS Production  

  Recent Posts