หน้าแรก งานกิจการนักเรียน

งานกิจการนักเรียน

  ประชุมผู้ปกครอง (วาระพิเศษ)

  วันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ.2566 งานกิจการนักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้จัดการประชุม ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความเสี่ยงเรื่องพฤติกรรม และนักเรียนที่ยังไม่ได้นำผู้ปกครองมามอบตัวในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จึงได้เรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 กลุ่มดังกล่าว มาประชุม ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เพื่อรับฟังคำชี้แจงและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านพฤติกรรมของนักเรียน และดำเนินการมอบตัวให้เสร็จสิ้น ทั้งนี้มีนายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และนางวาสนา ภาคาแพทย์ รองผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับและพูดคุยกับผู้ปกครองเพื่อสร้างความเข้าใจ และร่วมกันแก้ไขปัญหาของนักเรียน ภาพ : ครูภัทราภา จำแนกวุฒิ ข่าว : ครูภัทราภา จำแนกวุฒิ...

  อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.)

  นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้ารับการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมอร่ามเรืองรอง วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ครูที่เข้ารับการอบรมมีดังนี้ 1. นางสาวเพชรลดา กุศลสร้าง 2 นายอัครวัชร ลือสมุทร  3. ว่าที่ร้อยตรีสุทธิชัย สังข์คง 4. นายบอล โพธิ์เอี้ยง ภาพ : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง ข่าว : ครูเพชรลดา...

  ประชุมกำหนดมาตรการป้องกันเหตุ

  วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะผู้บริหาร และครูฝ่ายกิจการนักเรียน เข้าร่วมประชุมกำหนดมาตรการป้องกันเหตุ เพื่อเป็นการป้องกัน เหตุการณ์ทะเลาะวิวาทระหว่างสถาบันของนักเรียน นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโดย สถานีตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยา ประชุม ณ ห้องจันทรเกษม โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูภัทราภา จำแนกวุฒิ ข่าว : ครูภัทราภา จำแนกวุฒิ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  การรณรงค์ “ผนึกกำลังร่วมใจ ต้านภัยไซเบอร์ ไม่เชื่อ ไม่รีบ ไม่โอน รู้ทันกลโกง”

  วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์มอบหมาย ให้นางวาสนา ภาคาแพทย์ รองผู้อำนวยการ และนางสาวมนัสภรณ์ แก้วตา ตำแหน่งครู เข้าร่วมประชุม และรับฟังการถ่ายทอดสด พิธีเปิดการรณรงค์ "ผนึกกำลังร่วมใจ ต้านภัยไซเบอร์ ไม่เชื่อ ไม่รีบ ไม่โอน รู้ทันกลโกง" จัดโดย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และรับมอบโปสเตอร์จาก พล.ต.ต.ชยานนท์ มีสติ ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา เพื่อนำไปใช้ในการรณรงค์ข้างต้น ณ ห้องประชุมนันทโชติ ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูมนัสภรณ์...

  อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด (ประจำปีการศึกษา 2566)

  วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด (ประจำปีการศึกษา 2566) ตามโครงการโรงเรียนสีขาว เพื่อมุ่งเน้นไม่ให้เยาวชน ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด วิทยากรโดย นางสาวกนกรัชต์ สุดลาภา พยาบาลวิชาชีพ (อิสระ) จัดโดยกลุ่มงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบรม ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูธนเทพ เนื่องศรี / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์...

  สพม.อย. ร่วมกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน

  โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ.ลงสู่การปฏิบัติ นำโดยนางไปรผดา โปติบุตร ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมาย ให้ท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา นายโอวาท อดทน และผู้อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวบุบผา เพ็งอาทิตย์ พร้อมด้วยนางวาสนา ภาคาแพทย์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดำเนินการจัดกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2566 หลังเลิกเรียน 100 เปอร์เซ็นต์ ภาพ : ครูเทิดทูน บุญประกอบ ข่าว : ครูเทิดทูน บุญประกอบ / ครูวรวรรณ...

  กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2566

  วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 8.15 น. งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมกับชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก โดยให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติและความสำคัญของวันงดสูบบุหรี่โลก ณ โดมหน้าเสาธง โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : รองฯ ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค / AYS Production ข่าว : ครูธนาเทพ เนื่องศรี / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ AYS...

  มอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

  วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 8.00 น. โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้รับมอบตัว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบ ข้อตกลง นโยบายของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ สำหรับแนวปฏิบัติและการร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง และโรงเรียนในการปกครองดูแลนักเรียนให้อยู่ในโรงเรียนอย่างมีความสุข ภาพ : AYS Production ข่าว : งานกิจการนักเรียน งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ AYS Production

  มอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566

  วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 12.30 น. โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้รับมอบตัว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบ ข้อตกลง นโยบายของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ สำหรับแนวปฏิบัติและการร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง และโรงเรียนในการปกครองดูแลนักเรียนให้อยู่ในโรงเรียนอย่างมีความสุข ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : งานกิจการนักเรียน งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ เพจงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  มอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2566

  วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 12.30 น. โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้รับมอบตัว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบ ข้อตกลง นโยบายของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ สำหรับแนวปฏิบัติและการร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง และโรงเรียนในการปกครองดูแลนักเรียนให้อยู่ในโรงเรียนอย่างมีความสุข ภาพ : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ ข่าว : งานกิจการนักเรียน งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  Recent Posts