หน้าแรก คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์

  การแข่งขันวาดภาพดิจิทัล ในโครงการเท่อย่างไทยโดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี

  วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพดิจิทัล ในโครงการเท่อย่างไทยโดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่เข้าร่วมแข่งขันมีดังนี้ 1. เด็กชายธวัชวิต สุนทรานนท์ 2. เด็กหญิงนีรชา แดงน้อย 3. เด็กหญิงรัตยา คงสมบูรณ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมแข่งขันมีดังนี้ 1. นางสาวสุปรียาพงศ์ สนบัวทอง 2. นางสาวสุภาภรณ์ คุ้มพิทักษ์ 3. นางสาวอุบลวรรณ มีศิลป์ 4. นายอภิเชษฐ์ ชอบสอาด 5. นางสาวนันท์นภัส คุณโท 6. นางสาวปริยฉัตร สุขญาณกิจ 7. นายธนภัททร์ สังข์แปลงกาย 8. นางสาวมลธิดา ทิพย์ชำนาญ ภาพ...

  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การแข่งขันออกแบบเว็บไซต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ

  วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์มอบเกียรติบัตร และเงินรางวัลจำนวน 1,000 บาท ให้แก่นางสาวฐิติยา ชาญไชย และนางสาวมนัสวี น้อยคำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ซึ่งรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การแข่งขันออกแบบเว็บไซต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาคประจําปี 2565 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยแข่งขันเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ผ่านทางระบบออนไลน์ ฝึกซ้อมโดย นางสาววรวรรณ...

  เสวนาถอดบทเรียนการเรียนรู้ผ่านมุมมองของครูพี่เลี้ยง

  วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2565 นางสาวจันทร์จิรา มาใจ ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมเสวนาถอดบทเรียนการเรียนรู้ผ่านมุมมองของครูพี่เลี้ยง ในกิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ครั้งที่ 3) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี จำนวน 261 คน ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูจันทร์จิรา มาใจ ข่าว : ครูจันทร์จิรา มาใจ...

  “รางวัลครูผู้สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน โครงการพัฒนาสมรรถนะครูและ บุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาการคำนวณ”

  วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2565 ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) เข้ารับ “รางวัลครูผู้สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน โครงการพัฒนาสมรรถนะครูและ บุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาการคำนวณ” จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ สสวท. โดย รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้มอบรางวัล ณ อาคารศูนย์ภาษา และคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คณะครูที่ได้รับรางวัลมีดังนี้ 1. นางสาวจันทร์จิรา มาใจ รางวัลระดับดีเด่น รับโล่ประกาศเกียรติคุณ 2. นางสาววรวรรณ พุทธิพัฒน์ รางวัลระดับดีเด่น 3. นางสาวมนัสภรณ์ แก้วตา...

  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านกระบวนการ PLC ติดตามประเมินผลโครงการ โดยการสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์เชิงลึก โครงการพัฒนาสมรรถนะครู และบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาการคำนวณ

  วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านกระบวนการ PLC ติดตามประเมินผลโครงการ โดยการสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์เชิงลึก โครงการพัฒนาสมรรถนะครู และบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาการคำนวณ ในการนี้นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และคณะผู้บริหารร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PLC และต้อนรับ ผศ.ดร.นงเยาว์ ในอรุณ ดร.กัญญารัตน์ โพธิ์ดง และผศ.ดร.สุวนิตย์ รุ่งราตรี อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครูที่ผ่านการคัดเลือก ให้เข้าร่วมกิจกรรม มีดังนี้ 1....

  เปิดบ้านวิศวฯ เฟส 5 ตอน “Machine Learning” โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

  วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ครูมนัสภรณ์ แก้วตา และครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 จำนวน 31 คน เข้าร่วมกิจกรรม เปิดบ้านวิศวฯ เฟส 5 ตอน “Machine Learning” โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี และนักเรียนได้เรียนรู้ ปฏิบัติจริง จากคณบดี รองคณบดี และคณาจารย์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ภาพ : เพจคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ข่าว...

  อบรมการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel

  วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 9.00 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel โดยนางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงาน การอบรมนี้จัดโดยกลุ่มงานพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา กลุ่มบริหารงานวิชาการ วิทยากรคือ นางสาวฐิติชญาน์ ถาวรสารี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) และได้มีการอบรมระบบคลังสื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พระนครศรีอยุธยา และระบบแจ้งการบ้านนักเรียน โดยอบรมผ่าน Google meet ภาพ : ทีมงานพัฒนาสื่อและใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ข่าว...

  อบรมการสร้างสื่อการสอนออนไลน์ โดยใช้ Canva และโปรแกรม Camtasia

  วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2565 นางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการสร้างสื่อการสอนออนไลน์ โดยใช้ Canva และโปรแกรม Camtasia จัดโดยกลุ่มงานพัฒนาและใช้สื่อ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา กลุ่มบริหารงานวิชาการ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของครู โรงเรียนอยุธยาสรณ์ ในการสร้างสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ โดยวิทยากรจาก บริษัท 168 เอ็ดดูเคชั่น จำกัด อบรมผ่านโปรแกรม Zoom ภาพ : ทีมงานพัฒนาสื่อและใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ...

  Recent Posts