หน้าแรก คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์

  การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบ Metaverse โลกเสมือนจริงสู่ห้องเรียนเสมือนจริง

  วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มอบหมาย ให้บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ดำเนินโครงการจัดอบรม “การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบ Metaverse โลกเสมือนจริงสู่ห้องเรียนเสมือนจริง” รอบที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์ให้กับตัวแทนครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จำนวน 40 ท่าน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 234 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูมนัสภรณ์ แก้วตา ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่  งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  รางวัลแข่งขันผลิตสื่อสร้างสรรค์ และประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง

  วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานคอมพิวเตอร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้นำนักเรียนเข้าแข่งขันในงาน Open House บริหารฯ อวดดี จัดโดย คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ผลการแข่งขัน มีดังนี้ การแข่งขันผลิตสื่อสร้างสรรค์ -นางสาวฐิติยา ชาญไชย ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท ฝึกซ้อมโดย ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ การแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง - นางสาวกนกรดา ประดับแก้ว ได้รับรางวัลชมเชย รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 500 บาท - นายชาคริต...

  การออกแบบภาพกราฟิกคอมพิวเตอร์ งานครุวิชาการ ครั้งที่ 10

  วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ.2566 งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้นำนักเรียนเข้าแข่งขัน การออกแบบภาพกราฟิกคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษา งานครุวิชาการ ครั้งที่ 10 การแข่งขันทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผลการแข่งขันคือ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเหรียญทอง พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 1. นางสาวสิริกาญจน์ ธนกิจดำรง ม.5/6 2. นางสาวฐิติยา ชาญไชย ม.6/2 รางวัลชมเชยได้รับเกียรติบัตร 1. นางสาวกนกกาญจน์ จริงสันเทียะ ม.5/2 2. นางสาวณฑิชา ยืนยง ม.5/3 ฝึกซ้อมโดย ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์...

  “IOT สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย”

  วันที่ 19 และ 23 ธันวาคม 2565 และวันที่ 9 และ 11 มกราคม 2566 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีิอยุธยา ได้เข้ามาจัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ “IOT สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย” เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับ ความรู้ความเข้าใจในหลักการทำงานพื้นฐานของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้ให้เกิดประโยชน์ นักเรียนที่เข้ารับการอบรมคือระดับชั้น ม.6/2 ม.6/3 และ ม.6/6 อบรม ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 221 ภาพ :...

  พิธีมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตร การประกวดสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้

  วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 16.00 น.นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตร การประกวดสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ ในโครงการ การสร้างสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา จัดโดยงานพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยี กลุ่มบริหารงานวิชาการ ครูที่ได้รับรางวัลมี 2 ท่าน ดังนี้ 1. นางสาวกีรติ แจ้งชะไว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศ "การประกวดสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้" 2. นางสาวกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศ "การประกวดคลิปวิดีโอการสอนแบบออนไลน์” ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล /...

  พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการศึกษาพิเศษ

  วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 8.10 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พระนครศรีอยุธยากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จำนวน 10 รายการ วิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 9 รายการ คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 3 รายการ และการศึกษาพิเศษ จำนวน 1 รายการ ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน ระดับภาคฯ...

  การแข่งขันวาดภาพดิจิทัล ในโครงการเท่อย่างไทยโดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี

  วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพดิจิทัล ในโครงการเท่อย่างไทยโดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่เข้าร่วมแข่งขันมีดังนี้ 1. เด็กชายธวัชวิต สุนทรานนท์ 2. เด็กหญิงนีรชา แดงน้อย 3. เด็กหญิงรัตยา คงสมบูรณ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมแข่งขันมีดังนี้ 1. นางสาวสุปรียาพงศ์ สนบัวทอง 2. นางสาวสุภาภรณ์ คุ้มพิทักษ์ 3. นางสาวอุบลวรรณ มีศิลป์ 4. นายอภิเชษฐ์ ชอบสอาด 5. นางสาวนันท์นภัส คุณโท 6. นางสาวปริยฉัตร สุขญาณกิจ 7. นายธนภัททร์ สังข์แปลงกาย 8. นางสาวมลธิดา ทิพย์ชำนาญ ภาพ...

  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การแข่งขันออกแบบเว็บไซต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ

  วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์มอบเกียรติบัตร และเงินรางวัลจำนวน 1,000 บาท ให้แก่นางสาวฐิติยา ชาญไชย และนางสาวมนัสวี น้อยคำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ซึ่งรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การแข่งขันออกแบบเว็บไซต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาคประจําปี 2565 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยแข่งขันเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ผ่านทางระบบออนไลน์ ฝึกซ้อมโดย นางสาววรวรรณ...

  เสวนาถอดบทเรียนการเรียนรู้ผ่านมุมมองของครูพี่เลี้ยง

  วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2565 นางสาวจันทร์จิรา มาใจ ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมเสวนาถอดบทเรียนการเรียนรู้ผ่านมุมมองของครูพี่เลี้ยง ในกิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ครั้งที่ 3) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี จำนวน 261 คน ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูจันทร์จิรา มาใจ ข่าว : ครูจันทร์จิรา มาใจ...

  “รางวัลครูผู้สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน โครงการพัฒนาสมรรถนะครูและ บุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาการคำนวณ”

  วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2565 ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) เข้ารับ “รางวัลครูผู้สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน โครงการพัฒนาสมรรถนะครูและ บุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาการคำนวณ” จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ สสวท. โดย รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้มอบรางวัล ณ อาคารศูนย์ภาษา และคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คณะครูที่ได้รับรางวัลมีดังนี้ 1. นางสาวจันทร์จิรา มาใจ รางวัลระดับดีเด่น รับโล่ประกาศเกียรติคุณ 2. นางสาววรวรรณ พุทธิพัฒน์ รางวัลระดับดีเด่น 3. นางสาวมนัสภรณ์ แก้วตา...

  Recent Posts