หน้าแรก คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์

  ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA)

  วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ.2566 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ดำเนินการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีคณะกรรมการ คือ นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานกรรมการ และ คณะกรรมการ ผู้มีความรู้ความสามารถในการเป็นคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคณะกรรมการประเมิน จำนวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ภาพ : ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ข่าว : ครูอัญชนา...

  มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ผ่านการแข่งขันเข้ารอบสอบ 100 คน ตามโครงการพัฒนากำลังคนโดยเพิ่มผู้มี ความสามารถพิเศษระดับมัธยมศึกษา – อาชีวศึกษา และเครือข่ายด้านวิทยาการหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ และโค้ดดิ้ง

  วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2566 คณะผู้บริหารโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้มอบเกียรติบัตร นักเรียนที่ผ่านการแข่งขันเข้ารอบสอบ 100 คน ตามโครงการพัฒนากำลังคนโดยเพิ่มผู้มี ความสามารถพิเศษระดับมัธยมศึกษา - อาชีวศึกษา และเครือข่ายด้านวิทยาการหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ และโค้ดดิ้ง (Robotics, AI, and Coding: RAC) ภายใต้การดำเนินงานของ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) สถาบันส่งเสิมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : ครูพัชรินทร์...

  สอบ Robotics, AI, and Coding: RAC

  วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. โรงเรียนอยุธยานุสรณ์เป็นศูนย์สำหรับการทดสอบ โครงการพัฒนากำลังคนโดยเพิ่มผู้มีความสามารถพิเศษระดับมัธยมศึกษา-อาชีวศึกษาและเครือข่ายด้านวิทยาการหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ และโค้ดดิ้ง (Robotics, AI, and Coding: RAC) ภายใต้การดำเนินงานของสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดให้มีการคัดเลือกนักเรียนผ่านการทดสอบพร้อมกัน ในแต่ละภูมิภาค ด้วยการทดสอบนักเรียนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ที่ศูนย์การทดสอบ เพื่อใช้คะแนนในการพิจารณาคัดเลือก นักเรียน จำนวน 100 คน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมอบรมในรูปแบบ On-site สำหรับเสริมสมรรถนะของนักเรียนร่วมกับการ...

  วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2566

  วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ระหว่าง วันที่ 7-18 สิงหาคม 2566 ในหัวข้อ Science As Soft Power A.Y.S. 2023 เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักเห็นความสำคัญ ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมที่จัดมีดังนี้ 1. กิจกรรมวาดภาพภาพในหัวข้อ Science & Soft...

  รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันออกแบบเว็บไซต์ และรางวัลชมเชย การประกวดภาพวาดจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

  วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจําปี 2566 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผลการแข่งขัน มีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันออกแบบเว็บไซต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ได้รับโล่เกียรติยศ เกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,500 บาท นักเรียนที่เข้าแข่งขันคือ นางสาวสิริกาญจน์ ธนกิจดำรง และนางสาวชนิกานต์ ศรีทา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 ครูผู้ควบคุมโดย นางสาววรวรรรณ พุทธิพัฒน์ และนางสาวมนัสภรณ์ แก้วตา รางวัลชมเชย การประกวดภาพวาดจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับเกียรติบัตร...

  รางวัลครูผู้สร้างนวัตกรรมด้านการสอนวิทยาการคำนวณ

  วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2566 ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) เข้ารับ “รางวัลครูผู้สร้างนวัตกรรมด้านการสอนวิทยาการคำนวณ โครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านวิทยาการคำนวณ” จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้มอบรางวัล ณ อาคารศูนย์ภาษา และคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครูที่ได้รับรางวัลมีดังนี้ 1. นางสาววรวรรณ พุทธิพัฒน์ รางวัลระดับดีเด่น ได้รับโล่รางวัล เงินรางวัล 2,000 บาท และเกียรติบัตร 2. นางสาวจิตรลดา ศรีจันทร์ดี...

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 แข่งขันเกม ROV ชิงแชมป์ TAB

  วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2566 กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำนักเรียน เข้าแข่งขันเกม ROV ชิงแชมป์ TAB จัดโดยสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สาขาวิชา คอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชั่น วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ ร่วมกับ บริษัททรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ การปฏิบัติและสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนากีฬา E-Sport ให้เป็นที่ยอมรับ แข่งขัน ณ ห้องประชุมเสถียรเสพย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ ผลการแข่งขันนักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ทีม “ไม่ซ้อมพร้อมแพ้” ม.2/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ...

  อบรมการพัฒนาสื่อดิจิทัล เพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน

  วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการพัฒนาสื่อดิจิทัล เพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของครูโรงเรียนอยุธยาสรณ์ในการสร้างสื่อการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน วิทยากรโดย ผศ.ดร.ศิริพล แสนบุญส่ง และ ผศ.ดร.สุวนิตย์ รุ่งราตรี อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมโดยกลุ่มงานพัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา กลุ่มบริหารงานวิชาการ อบรม ณ ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์...

  Recent Posts