หน้าแรก กิจกรรมแนะแนว

กิจกรรมแนะแนว

  “YC สัมพันธ์ชุมชน” Theme “The First Step into Society” ณ โรงเรียนวัดพระญาติการาม

  วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 15.30 น. งานแนะแนว และกลุ่ม AYS Cofe’ เพื่อนที่ปรึกษาโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้มีการจัดกิจกรรม YC สัมพันธ์ชุมชน ภายใต้ Theme “The First Step into Society” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง) จำนวน 100 คน เพื่อให้นักเรียนกลุ่ม...

  MAHIDOL OPEN HOUSE 2023

  วันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2566 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม ได้จัดงาน OPEN HOUSE 2023 ภายใต้ Theme "IGNITE THE FUTURE" โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนที่สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยาย เข้าชม และร่วมทำ LAB ที่คณะ สาขาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เช่น คณะแพทยศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์, คณะทันตแพทย์ศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์ เป็นต้น ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น....

  ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA)

  วันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ.2566 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ดำเนินการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีคณะกรรมการ คือ นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานกรรมการ และคณะกรรมการ ผู้มีความรู้ความสามารถในการเป็นคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคณะกรรมการประเมิน จำนวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย บรรณารักษ์ และงานแนะแนว 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ภาพ : ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์...

  รางวัลเยาวชนดีเด่น และครูดีเด่น

  วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ.2566 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมรับรางวัลเยาวชนดีเด่นประจำปี 2566 จากสมาคมคนของแผ่นดินร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมและเชิดชูเกียรตินักเรียน ที่เป็นแบบอย่างที่ดีทำคุณประโยชน์แก่ส่วนรวม โดยมีรายนามดังนี้ 1. นางสาววรัชยา ญาณฤทธิ์ ม.6/5 2. นางสาวมัลลิกา วาสนจิตต์ ม.6/8 3. นางสาว ริณลดา หากะวี ม.5/3 4. นายวัชระ สุขขาเจริญ ม.6/6 5. นายสิริวัฒก์ จิตมโน ม.6/1 6. นายวุฒิพงษ์ กันแก้ว ม.5/2 7. นางสาวภัทรธิดา จิตต์กระจ่าง ม.4/8 8. นายพันธดล...

  STIN Open House สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

  วันเสาร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ.2566 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยได้จัดกิจกรรม Open House 2023 Theme : " Experts with the Heart " โดยมีการจัดกิจกรรมเปิดบ้าน STIN แนะนำประวัติความรู้ด้านสุขภาพ การแข่งขันทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และการแข่งขันตอบปัญหาสุขภาพ เป็นต้น ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.30 น. ในการนี้โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้นำนักเรียนชั้น ม.6 ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 8 คน...

  พิธีมอบทุนสงเคราะห์การศึกษา ของวัดกษัตราธิราชวรวิหาร

  วันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2566 งานแนะแนวโรงเรียนอยุธยานุสรณ์นำนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา ในพิธีมอบทุน สงเคราะห์การศึกษาของวัดกษัตราธิราชวรวิหาร ประจำปีการศึกษา 2566 พิธีมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ มอบโดย พระเทพวัชรจริยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดกษัตราธิราชวรวิหาร เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริม และสงเคราะห์ แก่นักเรียน ที่เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย จำนวน 10 ทุน ทุนละ 1,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท ณ วัดกษัตราธิราชวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ประกอบด้วย 1....

  MWIT Open House 2023 : Discover your future with us ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

  วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรม MWIT Open House 2023 : Discover your future with us ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐมโดยเปิดโอกาสให้นักเรียน ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ทำความรู้จักโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ผ่านกิจกรรมต่างๆ ในการนี้โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้พานักเรียน ม.1-3 ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 17 คน โดยมีครูมะลิวัลย์ ทองแผ่ เป็นผู้ดูแล ภาพ : ครูมะลิวัลย์ ทองแผ่ ข่าว...

  “ทับแก้ววิชาการ” มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

  วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ได้จัดงานทับแก้ววิชาการ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนที่สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยาย ชมและร่วมทำ Lab ที่สาขาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร เช่น คณะอักษรศาสตร์ สาขาเอเชียศึกษา สาขาภาษาญี่ปุ่น, คณะศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวิทยา สาขาการเรียนรู้ตลอดชีวิต คณะจิตรกรรม เป็นต้น ตั้งแต่เวลา 9.00-16.30 น. ในการนี้โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้พานักเรียน ม.4 - 6 ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 31...

  โครงการเปิดบ้านและการแข่งขันวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

  วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2566 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา คณะวิทยาการจัดการได้จัดงาน “โครงการเปิดบ้าน และการแข่งขันวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566” โดยมีนักเรียน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์เข้าร่วมงานและเข้าร่วมการแข่งขัน ผลการแข่งขันมีดังนี้ 1. การแข่งขันกลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ (แข่งขันตอบคำถามในรูปแบบเกมส์ Kahoot) ทีมที่ 1 ได้รับรางวัล ชมเชย พร้อมเงินรางวัล 500 บาท ได้แก่ 1. นางสาวปวริศา โพธิ์ฤทธิ์ 2. นางสาวเขมจิรา สระทองอินทร์ ทีมที่ 2...

  Recent Posts