หน้าแรก กิจกรรมแนะแนว

กิจกรรมแนะแนว

  RTANC Open House 2023

  วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2566 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ได้จัดงาน RTANC Open House 2023 โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Workshop ต่างๆ เกี่ยวกับการพยาบาล เบื้องต้น ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00น. ในการนี้โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้พานักเรียน ม.5-6 ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 6 คน โดยมีครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ ดูแล ภาพ : ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ ข่าว : ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ /...

  รับทุนสถาบันการศึกษามูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ)

  วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและตัวแทนครู เข้ารับทุนสถาบันการศึกษามูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) โดยมอบทุนการศึกษานักเรียนจำนวน 20,000 บาท เนื่องในวาระ 126 ปี นับแต่วันประสูติ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร ภาพ : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ ข่าว : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ...

  แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

  วันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2566 คณาจารย์ จากกองประวัติศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จำนวน 5 ท่าน เข้ามาให้ความรู้ แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นทั้งในและต่างประเทศ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 6 จำนวน 70 คน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ โดยมีครูแนะแนว และครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ดูแล ภาพ : ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ ข่าว : ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์...

  ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2565

  วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 จัดกิจกรรมโดยงานแนะแนวร่วมกับสภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : AYS Production / ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ / ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : นุตประวีณ์ ญาณจันทร์์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่  งานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

  กิจกรรมโสนบาน ปีการศึกษา 2565

  วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 งานแนะแนวร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมโสนบาน เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โดมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : AYS Production / ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ / ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่  งานประกันคุณภาพภายในชุดที่ 1, งานประกันคุณภาพภายในชุดที่ 2,...

  กิจกรรมแนะแนว & YC สัญจร ณ โรงเรียนประชาศึกษา

  วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 09.00 - 11.00 น. นางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ และครูสุธิดา ทองชุม งานแนะแนว ได้นำนักเรียนกลุ่มเทียนชนวน และนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) จัดกิจกรรมแนะแนว & YC สัญจร ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นสานสัมพันธ์กับน้องๆในเขตพื้นที่ใกล้เคียง และการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ โดยมีการเล่นเกม ตอบคำถาม ให้น้องๆ ได้ร่วมสนุก ณ...

  “Engineering Open House 2023” คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

  วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดงาน Engineering Open House 2023 โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Workshop ตามภาควิชาและสาขาต่างๆ ตั้งแต่เวลา 9.00-16.30 น. ในการนี้โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้พานักเรียน ม.5-6 ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 11 คน โดยมีครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ ควบคุมดูแล ภาพ : ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ นักเรียน ม.5-6 ข่าว : ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ /...

  งานนวัตกรรมสร้างสรรค์ RMUTT’66 และ Open House มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

  วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ.2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดงานนวัตกรรมสร้างสรรค์ RMUTT’66 และ Open House มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ หอประชุมราชมงคลธัญบุรี โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Workshop ตามคณะ สาขาวิชาต่างๆ ตั้งแต่เวลา 9.00-16.30 น. ในการนี้โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้พานักเรียน ม.4-6 ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 19 คน โดยมีครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ ควบคุมดูแล ภาพ : ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ นักเรียน ม.4-6...

  กิจกรรมแนะแนว & YC สัญจร โรงเรียนประตูชัย

  วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ.2566 นางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ และครูมะลิวัลย์ ทองแผ่ งานแนะแนวโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำนักเรียนกลุ่มเทียนชนวน สภานักเรียน และ YC (เพื่อนที่ปรึกษา) เข้าจัดกิจกรรมแนะแนว & YC สัญจร ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ หอประชุมวาสุกรี โรงเรียนประตูชัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูมะลิวัลย์ ทองแผ่ ข่าว : ครูมะลิวัลย์ ทองแผ่...

  KU OPEN HOUSE 2022

  วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ได้จัดนิทรรศการตลาดนัด หลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ 25 โครงการ “เลือกแนวทาง วางอนาคต” และ KU OPEN HOUSE 2022 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Workshop ตามคณะ สาขาวิชาต่างๆ ตั้งแต่เวลา 9.00-16.30 น. ในการนี้โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้พานักเรียน ม.4-6...

  Recent Posts