หน้าแรก กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด

  เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้คณะผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี และผู้นำสมาชิกยุวกาชาด โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำนักเรียนในระดับสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2566 ณ พรหมวัฒนา แคมป์ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรีเพื่อให้เป็นไปตามหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมความมีวินัย รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ในด้านต่างๆ สามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ภาพ : ครูระดับสายชั้น ม.1 ข่าว : ครูจารุกิตติ์ ใจบุญ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่...

  เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

  ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้ นางสาวมรกต วงษ์เนตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีการอยู่ค่ายพักแรม ร่วมด้วยคณะผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี และผู้นำสมาชิกยุวกาชาด นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ค่ายพงษ์ลดา อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เพื่อให้เป็นไปตามหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมความมีวินัย รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง เพิ่มประสบการณ์ในการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ และสามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ภาพ : ครูระดับสายชั้น ม.2 ข่าว :...

  เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

  ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้คณะผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี และผู้นำสมาชิกยุวกาชาด โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำนักเรียนในระดับสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ค่ายนวภพ 4 (ศิลาภิรมย์) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อให้เป็นไปตามหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมความมีวินัย รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง และเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ในด้านต่างๆ สามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ Drive  

  “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๖”

  วันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ นายถาวร ทิพย์โสต เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๖” วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ของทุกปี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และให้เยาวชนตระหนัก ถึงความสำคัญของกิจการลูกเสือไทย โดยมีผู้บริหาร ผู้กำกับลูกเสือ – เนตรนารีระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ เข้าร่วมกิจกรรม ณ โดมหน้าเสาธง โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / ครูนันทมิตร สุภสิงห์...

  อบรมแกนนำลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

  วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้ นางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมแกนนำลูกเสือ ต้านภัยยาเสพติด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภายใต้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น โดยวิทยากร นายเรืองศักดิ์ ครุฑอยู่ เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผู้กำกับลูกเสือ อบรม ณ ห้องจันทรเกษม โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล...

  พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ของสมาชิกยุวกาชาดใหม่

  วันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้จัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ของสมาชิก ยุวกาชาดใหม่ จำนวนสมาชิก 89 คน ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2566 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด เป็นเกียรติในการมอบเข็มแก่สมาชิกยุวกาชาดใหม่ เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดใหม่มีโอกาสประดับเข็มเครื่องหมายสมาชิกยุวกาชาดด้วยความภาคภูมิใจ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูชนม์นิภา หิรัญรักษ์ตระกูล / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่ google drive

  วิทยากรงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

  นางสาววทันยา อ่ำพันธ์ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน และนายอัครวัชร ลือสมุทร ผู้กำกับลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรงานชุมนุม ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2566 ณ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) ภาพ : รองฯ วทันยา อ่ำพันธ์ ข่าว : รองฯ วทันยา อ่ำพันธ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ...

  รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

  วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2566 นางสาววทันยา อ่ำพันธ์ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสา พระราชทาน และนายอัครวัชร ลือสมุทร ผู้กำกับลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ในการชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : รองฯ วทันยา อ่ำพันธ์ ข่าว : รองฯ วทันยา อ่ำพันธ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ...

  วันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ 2566

  วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2566 งานลูกเสือ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้ดำเนินจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือเเห่งชาติ และบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2566 ซึ่งตรงกับวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี โดยมีนายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และกองลูกเสือ-เนตรนารี ม.1-3 เข้าร่วมพิธี ณ โดมและสนามโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูปรียาวรรณ การกระสัง /...

  วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย

  วันที่ 27 มกราคม 2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้ผู้นำ และสมาชิกยุวกาชาดโรงเรียนอยุธยานุสรณ์เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา ผู้นำยุวกาชาด นำโดย นางสาวจิตติมา ชาติสกุล , นางสาวทัศวรรณ์ รัมมะเพียร, นางสาวชนม์นิภา หิรัญรักษ์ตระกูล และนางสาวอัญชนา ภักดีวงษ์ ได้นำตัวแทนสมาชิกยุวกาชาดโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2566 ณ สนามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ในพิธีได้จัดให้มีการเดินสวนสนาม กล่าวคำปฏิญาณตน และบำเพ็ญประโยชน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรมยุวกาชาด ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมยุวกาชาด ในสถานศึกษามากขึ้น อย่างทั่วถึง ภาพ : ครูทัศวรรณ รัมมะเพียร ข่าว :...

  Recent Posts