หน้าแรก กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด

  อบรมแกนนำลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

  วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้ นางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมแกนนำลูกเสือ ต้านภัยยาเสพติด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภายใต้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น โดยวิทยากร นายเรืองศักดิ์ ครุฑอยู่ เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผู้กำกับลูกเสือ อบรม ณ ห้องจันทรเกษม โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล...

  พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ของสมาชิกยุวกาชาดใหม่

  วันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้จัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ของสมาชิก ยุวกาชาดใหม่ จำนวนสมาชิก 89 คน ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2566 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด เป็นเกียรติในการมอบเข็มแก่สมาชิกยุวกาชาดใหม่ เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดใหม่มีโอกาสประดับเข็มเครื่องหมายสมาชิกยุวกาชาดด้วยความภาคภูมิใจ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูชนม์นิภา หิรัญรักษ์ตระกูล / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่ google drive

  วิทยากรงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

  นางสาววทันยา อ่ำพันธ์ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน และนายอัครวัชร ลือสมุทร ผู้กำกับลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรงานชุมนุม ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2566 ณ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) ภาพ : รองฯ วทันยา อ่ำพันธ์ ข่าว : รองฯ วทันยา อ่ำพันธ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ...

  รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

  วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2566 นางสาววทันยา อ่ำพันธ์ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสา พระราชทาน และนายอัครวัชร ลือสมุทร ผู้กำกับลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ในการชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : รองฯ วทันยา อ่ำพันธ์ ข่าว : รองฯ วทันยา อ่ำพันธ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ...

  วันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ 2566

  วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2566 งานลูกเสือ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้ดำเนินจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือเเห่งชาติ และบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2566 ซึ่งตรงกับวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี โดยมีนายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และกองลูกเสือ-เนตรนารี ม.1-3 เข้าร่วมพิธี ณ โดมและสนามโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูปรียาวรรณ การกระสัง /...

  วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย

  วันที่ 27 มกราคม 2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้ผู้นำ และสมาชิกยุวกาชาดโรงเรียนอยุธยานุสรณ์เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา ผู้นำยุวกาชาด นำโดย นางสาวจิตติมา ชาติสกุล , นางสาวทัศวรรณ์ รัมมะเพียร, นางสาวชนม์นิภา หิรัญรักษ์ตระกูล และนางสาวอัญชนา ภักดีวงษ์ ได้นำตัวแทนสมาชิกยุวกาชาดโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2566 ณ สนามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ในพิธีได้จัดให้มีการเดินสวนสนาม กล่าวคำปฏิญาณตน และบำเพ็ญประโยชน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรมยุวกาชาด ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมยุวกาชาด ในสถานศึกษามากขึ้น อย่างทั่วถึง ภาพ : ครูทัศวรรณ รัมมะเพียร ข่าว :...

  เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ชั้น ม.2

  ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้คณะผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี และผู้นำสมาชิกยุวกาชาด โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำนักเรียนในระดับสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เพื่อให้เป็นไปตามหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมความมีวินัย รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง และเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ในด้านต่างๆ สามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ภาพ : ครูปรียาวรรณ การกระสัง / ครูฉัตรชัย สัตบุษ ข่าว : ครูฉัตรชัย สัตบุษ งานประชาสัมพันธ์...

  เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ชั้น ม.3

  ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2566 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี และยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2565 มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 426 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ค่ายพงษ์ลดา อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และในการนี้ได้รับเกียรติจากนางไปรผดา โปติบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เดินทางไปพบปะให้กำลังใจกับคณะครู และนักเรียน โดยมีนายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะผู้บริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว...

  เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ชั้น ม.1

  ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้คณะผู้กำกับ ลูกเสือ เนตรนารี และผู้นำยุวกาชาด นำนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เพื่อให้เป็นไปตามหลักสูตรกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมความมีวินัย รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง สร้างความสามัคคี และเพิ่มประสบการณ์ การเรียนรู้ ทักษะชีวิต เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดำรงตน และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ภาพ : ครูญาดา ศิริ ข่าว...

  “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565”

  วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและให้เยาวชนตระหนัก ถึงความสำคัญของกิจการลูกเสือไทย โดยมีผู้บริหาร ผู้กำกับลูกเสือ – เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรม ณ โดมหน้าเสาธง โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ / ครูภัทราภา จำแนกวุฒิ ข่าว : ครูวิทยา จันทร์ปิง / ครูวรวรรณ...

  Recent Posts