หน้าแรก กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด

  วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย

  วันที่ 27 มกราคม 2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้ผู้นำ และสมาชิกยุวกาชาดโรงเรียนอยุธยานุสรณ์เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา ผู้นำยุวกาชาด นำโดย นางสาวจิตติมา ชาติสกุล , นางสาวทัศวรรณ์ รัมมะเพียร, นางสาวชนม์นิภา หิรัญรักษ์ตระกูล และนางสาวอัญชนา ภักดีวงษ์ ได้นำตัวแทนสมาชิกยุวกาชาดโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2566 ณ สนามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ในพิธีได้จัดให้มีการเดินสวนสนาม กล่าวคำปฏิญาณตน และบำเพ็ญประโยชน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรมยุวกาชาด ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมยุวกาชาด ในสถานศึกษามากขึ้น อย่างทั่วถึง ภาพ : ครูทัศวรรณ รัมมะเพียร ข่าว :...

  เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ชั้น ม.2

  ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้คณะผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี และผู้นำสมาชิกยุวกาชาด โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำนักเรียนในระดับสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เพื่อให้เป็นไปตามหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมความมีวินัย รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง และเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ในด้านต่างๆ สามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ภาพ : ครูปรียาวรรณ การกระสัง / ครูฉัตรชัย สัตบุษ ข่าว : ครูฉัตรชัย สัตบุษ งานประชาสัมพันธ์...

  เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ชั้น ม.3

  ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2566 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี และยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2565 มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 426 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ค่ายพงษ์ลดา อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และในการนี้ได้รับเกียรติจากนางไปรผดา โปติบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เดินทางไปพบปะให้กำลังใจกับคณะครู และนักเรียน โดยมีนายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะผู้บริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว...

  เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ชั้น ม.1

  ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้คณะผู้กำกับ ลูกเสือ เนตรนารี และผู้นำยุวกาชาด นำนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เพื่อให้เป็นไปตามหลักสูตรกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมความมีวินัย รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง สร้างความสามัคคี และเพิ่มประสบการณ์ การเรียนรู้ ทักษะชีวิต เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดำรงตน และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ภาพ : ครูญาดา ศิริ ข่าว...

  “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565”

  วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและให้เยาวชนตระหนัก ถึงความสำคัญของกิจการลูกเสือไทย โดยมีผู้บริหาร ผู้กำกับลูกเสือ – เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรม ณ โดมหน้าเสาธง โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ / ครูภัทราภา จำแนกวุฒิ ข่าว : ครูวิทยา จันทร์ปิง / ครูวรวรรณ...

  “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” พิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

  วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 นางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วย นางสาวนิรชา เมษประสาท นางสาวสิรินทรา มูลประการ ครูโรงเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร่วมพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ณ สนามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ภาพ : ครูณัฐชา ชิงชัย ข่าว : ครูนิรชา เมษประสาท / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  อบรมแกนนำลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ภายใต้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

  วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมแกนนำลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ภายใต้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2565 จัดโดยงานลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วิทยากรโดย ดาบตำรวจ สมบัติ อุดรสรรพ์ ผู้บังคับหมู่งานจราจร สถานีตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูญาดา ศิริ / ครูวิลาสินี บรรเลง ข่าว : ครูพรรณนิภา แก้วคูนอก/...

  ชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้นางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ พร้อมตัวแทนครู นำตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาคเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเสริมสร้างสันติภาพให้สมาชิกยุวกาชาด ผู้บังคับบัญชา และเครือข่ายยุวกาชาดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และวัฒนธรรม สร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างกัน โดยจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1”   ภาพ : เพจ สพม.อย. / รองฯ สุกัญญา...

  พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม ของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565

  วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้ ผู้บังคัญบัญชาลูกเสือ และลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ร่วมพิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม ของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ สนามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เพื่อน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ภายใต้ คำขวัญ “ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน มุ่งประสานทำความดีด้วยหัวใจ” ภาพ : ครูอัครวัชร ลือสมุคร / ครูสุทธิชัย สังข์ทอง ข่าว : ครูอัครวัชร...

  วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

  วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2565 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยผู้กำกับลูกเสือ พร้อมทั้งลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 - ม.3 ร่วมพิธีทบทวนคำปฎิญาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยจัดงานภายใต้คำขวัญ “ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน มุ่งประสานความดีด้วยหัวใจ” ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 2565 ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / ครูภัทราภา จำแนกวุฒิ ข่าว : ครูภัทราภา จำแนกวุฒิ...

  Recent Posts