หน้าแรก การงานอาชีพ

การงานอาชีพ

  แสดงความยินดีกับนายอัครวัชร ลือสมุทร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา จังหวัดปราจีนบุรี

  วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้นางวาสนา ภาคาแพทย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับ นายอัครวัชร ลือสมุทร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา จังหวัดปราจีนบุรี ภาพ : ครูบอล โพธิ์เอี้ยง / ครูพัทธนันท์ สร้อยทรัพย์ / ครูมนัสภรณ์ แก้วตา / ข่าว : ครูอัญชนา ภักดีวงษ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์...

  พิธีประดับเครื่องหมายราชการให้แก่ข้าราชการครูที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้มี วิทยฐานะชำนาญการ

  วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายราชการให้แก่ข้าราชการครูที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้มี วิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 14 ท่าน ดังนี้ 1. นางน้ำทิพย์ เพชรน้ำดี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. นางสาวกีรติ แจ้งชะไว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3. นางชญาดา หมอนสอาด ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4. นางสาวพัสร์ศิริณ เกิดพิทักษ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 5. นางสาวภัทราภา จำแนกวุฒิ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 6. นายนพพศูรย์ ศรีวรมัยธนากุล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 7. นางสาวพัชรินทรา...

  ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA)

  วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ.2566 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ดำเนินการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีคณะกรรมการ คือ นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานกรรมการ และ คณะกรรมการ ผู้มีความรู้ความสามารถในการเป็นคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคณะกรรมการประเมิน จำนวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ภาพ : ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ข่าว : ครูอัญชนา...

  ประกวดพูดสุนทรพจน์ โครงการ “เยาวชนรักสถาบัน” ระดับจังหวัด

  วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2566 กอ.รมน. พระนครศรีอยุธยา จัดประกวดพูดสุนทรพจน์ โครงการ “เยาวชนรักสถาบัน” ระดับจังหวัด ณ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียน เกิดความตระหนักรู้ ถึงความสำคัญความภูมิใจเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ภาพ : ครูขันติ จาบกลาง / ครูต้นตระการ ทรัพย์ภักดี ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่ เพจงานงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  วันต้นไม้แห่งชาติ 2566

  วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร นำคณะครู ร่วมกันปลูกต้นไม้หน้าอาคาร 1 เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ 2566 ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา (ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6) ของทุกปี เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชน เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน ภาพ : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ ข่าว : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ...

  ประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่ 1 “นางสาวพัทธนันท์ สร้อยทรัพย์” ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย พร้อมด้วยกรรมการ 2 ท่าน คือ นางบังอร กุศลสร้าง ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายเพทาย อารียะ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกันประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 นางสาวพัทธนันท์ สร้อยทรัพย์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ณ ห้องจันทรเกษม โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพัทธนันท์ สร้อยทรัพย์...

  Recent Posts