หน้าแรก การงานอาชีพ

การงานอาชีพ

  ประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่ 1 “นางสาวพัทธนันท์ สร้อยทรัพย์” ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย พร้อมด้วยกรรมการ 2 ท่าน คือ นางบังอร กุศลสร้าง ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายเพทาย อารียะ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกันประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 นางสาวพัทธนันท์ สร้อยทรัพย์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ณ ห้องจันทรเกษม โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพัทธนันท์ สร้อยทรัพย์...

  พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ภาษาไทย สุขศึกษาและพลศึกษา และการงานอาชีพ

  วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 8.10 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ที่เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จำนวน 11 รายการ ภาษาไทย จำนวน 12 รายการ สุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน 2 รายการ การงานอาชีพ จำนวน 5 รายการ ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาคฯ ที่จังหวัดราชบุรี ดังนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จำนวน 3...

  นายสุภาพ พึ่งญาติ มอบเกียรติบัตรการคัดเลือก เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปีพุทธศักราช 2564

  วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2565 นายสุภาพ พึ่งญาติ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้รับมอบเกียรติบัตรการคัดเลือก เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปีพุทธศักราช 2564 จากนายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูรัชพล ตรีคงคา ข่าว : ครูรัชพล ตรีคงคา / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  นายสุภาพ พึ่งญาติ รับเกียรติบัตร ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี 2563 และ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุภาพ พึ่งญาติ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้รับมอบเกียรติบัตร จากนายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พระนครศรีอยุธยา ณ โรงเรียนบางปะอิน เกียรติบัตรที่ได้รับคือ 1. ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี 2563 ประเภทพนักงานเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ระดับดีมาก 2. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ภาพ : นางสาวกชพร ใจธรรม ข่าว : นางสาวกชพร ใจธรรม /...

  ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี 2563 ประเภทพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาระดับดีมาก

  วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรให้แก่นายสุภาพ พึ่งญาติ ผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี 2563 ประเภทพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาระดับดีมาก ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูอัญชนา ภักดีวงษ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 นายอัครวัชร ลือสมุทร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

  วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการ คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยกรรมการ 2 ท่าน คือ นายประสิทธิ์ ดีทรง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และนางกัลยา ธรรมนิมิต ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกันประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 นายอัครวัชร ลือสมุทร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ณ ห้องประชุมแนะแนว โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว :...

  การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับญี่ปุ่น

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนสายภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่นการแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับญี่ปุ่น 1.น.ส.กุลธิดา พรมบุตร ม.5/8 เหรียญเงิน 2.นายระพีพัฒน์ จันทร์เรือง ม.5/8 เหรียญทองแดง ผู้ฝึกซ้อม ครูพัชรินทรา ถินต่าย ครูปิยนันท์ แสงกนึก และครูมณฑกานต์ เงินทอง การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่นระดับศูนย์เครือข่าย ประจำปีการศึกษา2564 จัดโดย ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นนทบุรี ภาพ/ข่าว : เพจกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  มอบดอกไม้แสดงความยินดี ให้กับข้าราชการครูที่ย้าย จำนวน 3 ท่าน

  วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2564 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบดอกไม้แสดงความยินดี ให้กับข้าราชการครูที่ย้าย จำนวน 3 ท่าน ดังนี้ 1. นางสุกัญญา พวงชีวงษ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ย้ายไปโรงเรียนอู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 2. นางธัญพร ไชยพุฒ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ย้ายไปโรงเรียนบ้านไร่แหลมทอง อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 3. นางสาวพิชญาภา แพ่งนคร ครูงานแนะแนว ย้ายไปโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี อ.หนองแค จ.สระบุรี ภาพ : ครูพิธิพัฒน์...

  ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 นายอัครวัชร ลือสมุทร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

  วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย พร้อมด้วยกรรมการ 2 ท่าน คือ นายประสิทธิ์ ดีทรง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และนางกัลยา ธรรมนิมิต หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ร่วมกันประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 นายอัครวัชร ลือสมุทร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ณ ห้องประชุมห้องสมุด โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูเจริญพร มะละเจริญ...

  Recent Posts