หน้าแรก การงานอาชีพ

การงานอาชีพ

  พิธีประดับเครื่องหมายราชการให้แก่ข้าราชการครูที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้มี วิทยฐานะชำนาญการ

  วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายราชการให้แก่ข้าราชการครูที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้มี วิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 14 ท่าน ดังนี้ 1. นางน้ำทิพย์ เพชรน้ำดี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. นางสาวกีรติ แจ้งชะไว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3. นางชญาดา หมอนสอาด ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4. นางสาวพัสร์ศิริณ เกิดพิทักษ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 5. นางสาวภัทราภา จำแนกวุฒิ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 6. นายนพพศูรย์ ศรีวรมัยธนากุล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 7. นางสาวพัชรินทรา...

  ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA)

  วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ.2566 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ดำเนินการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีคณะกรรมการ คือ นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานกรรมการ และ คณะกรรมการ ผู้มีความรู้ความสามารถในการเป็นคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคณะกรรมการประเมิน จำนวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ภาพ : ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ข่าว : ครูอัญชนา...

  ประกวดพูดสุนทรพจน์ โครงการ “เยาวชนรักสถาบัน” ระดับจังหวัด

  วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2566 กอ.รมน. พระนครศรีอยุธยา จัดประกวดพูดสุนทรพจน์ โครงการ “เยาวชนรักสถาบัน” ระดับจังหวัด ณ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียน เกิดความตระหนักรู้ ถึงความสำคัญความภูมิใจเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ภาพ : ครูขันติ จาบกลาง / ครูต้นตระการ ทรัพย์ภักดี ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่ เพจงานงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  วันต้นไม้แห่งชาติ 2566

  วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร นำคณะครู ร่วมกันปลูกต้นไม้หน้าอาคาร 1 เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ 2566 ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา (ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6) ของทุกปี เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชน เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน ภาพ : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ ข่าว : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ...

  ประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่ 1 “นางสาวพัทธนันท์ สร้อยทรัพย์” ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย พร้อมด้วยกรรมการ 2 ท่าน คือ นางบังอร กุศลสร้าง ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายเพทาย อารียะ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกันประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 นางสาวพัทธนันท์ สร้อยทรัพย์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ณ ห้องจันทรเกษม โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพัทธนันท์ สร้อยทรัพย์...

  พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ภาษาไทย สุขศึกษาและพลศึกษา และการงานอาชีพ

  วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 8.10 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ที่เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จำนวน 11 รายการ ภาษาไทย จำนวน 12 รายการ สุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน 2 รายการ การงานอาชีพ จำนวน 5 รายการ ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาคฯ ที่จังหวัดราชบุรี ดังนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จำนวน 3...

  นายสุภาพ พึ่งญาติ มอบเกียรติบัตรการคัดเลือก เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปีพุทธศักราช 2564

  วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2565 นายสุภาพ พึ่งญาติ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้รับมอบเกียรติบัตรการคัดเลือก เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปีพุทธศักราช 2564 จากนายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูรัชพล ตรีคงคา ข่าว : ครูรัชพล ตรีคงคา / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  นายสุภาพ พึ่งญาติ รับเกียรติบัตร ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี 2563 และ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุภาพ พึ่งญาติ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้รับมอบเกียรติบัตร จากนายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พระนครศรีอยุธยา ณ โรงเรียนบางปะอิน เกียรติบัตรที่ได้รับคือ 1. ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี 2563 ประเภทพนักงานเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ระดับดีมาก 2. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ภาพ : นางสาวกชพร ใจธรรม ข่าว : นางสาวกชพร ใจธรรม /...

  Recent Posts