ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่สอบผ่าน
ใบประกาศนียบัตรมาตรฐานสากล ด้านการเป็นนักการศึกษาระดับสากล
Microsoft Certified Educator (MCE)

โดยได้รับการคัดเลือกจากโครงการ “การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบ Metaverse
โลกเสมือนจริงสู่ห้องเรียนเสมือนจริง” จำนวน 1,500 คน
ให้ได้รับสิทธิ์เข้ารับการอบรมและสอบประกาศนียบัตรมาตรฐานสากล Microsoft Certified Educator (MCE)
จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี