วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และรองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบกระเช้าเยี่ยมไข้จำนวน 6 ราย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาในโรงเรียน ได้แก่
1. นางวีณา ภู่สกุล ครูบรรณารักษ์
2. นางสาววลัยพร วิไลศรี ครูบรรณารักษ์
3. นางสาวจิตติมา ชาติสกุล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4. นายนันทมิตร สุภสิงห์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. นายอิระชา นกขุนทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. นางสาวปรียานุช อินทรักษาทรัพย์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ภาพ : ครูเจริญพร  ฉิมพลิกานนท์
ข่าว : ครูอัญชนา ภักดีวงษ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์