วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้นำนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 และ 6/8 จำนวน 84 คน เข้าร่วม โครงการบริการวิชาการบูรณาการกับการเรียนการสอน กิจกรรม “พัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นสำหรับ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ผ่านสื่อการเรียนรู้ออนไลน์” ผ่าน Zoom จัดโดย สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยรองผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ทั้ง 4 ฝ่ายเป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรม

ภาพ : ครูปิยนันท์ แสงกนึก
ข่าว : ครูปิยนันท์ แสงกนึก / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th