การประเมินการเตรียมความพร้อมเเละพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ผู้เข้ารับการประเมิน
1.นายขันติ จาบกลาง
2.นางสาวพรรณนิภา แก้วคูนอก
3.นางสาวนุตประวีณ์ ญาณจันทร์
4.นายกิตติพล ใจผ่อง
5.นางสาววิลาสินี บรรเลง
6.นางสาวนุสรา ภู่จุ้ย

คณะกรรมการการประเมินฯ
1. สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์
2. นายเฉลิมชัย อิ่มมาก (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
3. นางบังอร กุศลสร้าง (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
4. นายประสิทธิ์ ดีทรง (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
5. นางชณิปภา วันอังคาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
6. นายเพทาย อารียะ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
7. นางกัลยา ธรรมนิมิต หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
8. นายกันตพัฒน์ มีสมยุทธ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
9. นางสาวพิชญาภา แพ่งนคร หัวหน้างานแนะแนว

ภาพ : ครูปรียาวรรณ การกระสัง
ข่าว : ครูขันติ จาบกลาง / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th