วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการถ่ายทอดความรู้อุตสาหกรรมไมซ์ และอีเวนต์ให้กับครูและการแข่งขันตอบปัญหาการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมไมซ์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (MICE and Events Industry Knowledge for High School Counsellor)
จัดขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ และความสำคัญการขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาบุคลากร นำเสนอหลักสูตรเพื่อการพัฒนา นักเรียนระดับมัธยมศึกษาเพื่อก้าวเข้าสู่สมรรถนะแห่งอนาคต และส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักอาชีพที่น่าสนใจ ด้านการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมไมซ์ในอนาคต ในการนี้มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหา 4 คน คือ
1. นางสาววนิดา วงศ์จำปา ม.5/2
2. นางสาวพัตนรีย์ สีสิงห์ ม.5/2
3. นางสาววรรณพร สมุห์สน ม.5/2
4. นางสาวสุกัญญา ไวยวิรี ม.5/5
และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการอีก 4 คน คือ
1. นางสาวภณิดา เพียรยิ่ง ม.5/5
2. นางสาวพัสน์นันท์ นาสวน ม.5/2
3. นาวสาวรุจิรา พจนดิลก ม.5/5
4. นางสาวนาตาชา มหาเทียน ม.5/5
โดยคุณครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ เป็นตัวแทนครูเข้าร่วมโครงการด้วย

ภาพ : BUUIC วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ข่าว : ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th