– รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 #ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

– รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 #ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ

– รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 #ประเภทนักเรียนทั่วไป

– รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม