วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นสนามสอบสำนักเรียนคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(ธรรมยุต) ซึ่งโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้เข้าโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนธรรมศึกษา
ตรี, โท, เอก โดยมีนักเรียนของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์เข้าสอบจำนวน 1,170 คน ดังนี้
ธรรมศึกษาชั้นตรี จำนวน 220 คน ซึ่งเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
ธรรมศึกษาชั้นโท จำนวน 540 คน ซึ่งเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
ธรรมศึกษาชั้นเอก จำนวน 410 คน ซึ่งเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ
ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th