วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้จัดการอบรมแกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE AYS โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์
เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบางปะหัน มาถ่ายทอดความรู้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแกนนำชมรม
TO BE NUMBER ONE เป็นคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2563 ซึ่งทางโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้น้อมนำหลักการของโครงการ TO BE NUMBER ONE ใน
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มาใช้ดำเนินงานภายในโรงเรียน เพื่อต่อต้านยาเสพติด
โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น TO BE NUMBER ONE IDOL การเต้น Cover ทำให้เยาวชนกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกอย่างถูกต้องเหมาะสมและเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

ภาพ / ข่าว : ครูภิญญาพัชญ์ แหวนนาค
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

www.ays.ac.th