วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำคณะครูและคณะกรรมการสภานักเรียน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธาน
ในการประชุม ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ /ข่าว : ครูภิญญาพัชญ์ แหวนนาค
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

www.ays.ac.th