วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 นายสุภาพ พึ่งญาติ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการ “อบรมทักษะภาวะผู้นำและสานสัมพันธ์สภานักเรียน” ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้สภานักเรียนดำเนินการงานกิจกรรมตามหลักวิถีประชาธิปไตยและการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมีนางสาวจันทร์ประภา สัมมาคาม หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เป็นผู้ควบคุมการอบรม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ  : เพจสภานักเรียน
ข่าว : ครูภิญญาพัชญ์ แหวนนาค 
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th