วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อยุธยานุสรณ์ นำคณะครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ รายนามดังต่อไปนี้
1. นางสาวนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ งานแนะแนว
2. นางสาววิลาสินี บรรเลง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
3. นางสาวพรรณนิภา แก้วคูนอก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
4. นายขันติ จาบกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
5. นายกิตติพล ใจผ่อง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6. นายชวลิต บุญอุทิศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ภาพ : ครูฉัตรชัย สัตบุษ
ข่าว : ครูวิลาสินี บรรเลง / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th