วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในงาน “เรียงถ้อย ร้อยถัก ด้วยรักและผูกพัน” ปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที ยกย่องเชิดชูเกียรติสร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 7 ท่าน ที่มีอายุ 60 ปี ได้แก่
1. ครูสายันต์ ขันธนิยม
2. ครูวรเทพ มีวุฒิสม
3. ครูศรีสุดา วณิชย์วรนันต์
4. ครูนเรศ สุวรรณรูป
5. ครูสุมาลี รุ่งโรจน์
6. ครูธัญพร เมฆสิน
7. ครูบุญธรรม ปิ่นทอง
ณ หอประชุม โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ : ครูภิญญาพัชญ์ แหวนนาค
ข่าว : ครูภิญญาพัชญ์ แหวนนาค
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th