วันที่ 3 กันยายน 2561  ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์  เชื้อพันธ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ รับมอบชุดเครื่องแบบนักเรียนจาก คุณธนนน วรรณวิมลรักษ์ และ คุณจันทิมา โชติวิเชียรสิน จำนวน 25 ชุด พร้อมด้วย ครูจิตราวรรณ  หามาลี และครูธัญพร  เมฆสิน 1 ชุด รวม 26 ชุด และมอบให้กับนักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ที่มีความประพฤติดี

ภาพ : ครูภิญญาพัชญ์ แหวนนาค
ข่าว : ครูภิญญาพัชญ์ แหวนนาค
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th