วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และนางวริทธิ์ธร ภาคสุชล รองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษามัธยมศึกษา ณ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กรุงเทพมหานคร จัดโดย สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย และในช่วงบ่ายได้ไปร่วมยื่นเหตุผลความจำเป็นตั้งเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาครบทุกจังหวัด เพื่อแก้ปัญหาการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ซึ่งในเวลาต่อมาสภาการศึกษาได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดตั้งเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาครบทุกจังหวัด 78 เขตพื้นที่

ภาพ : ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์
ข่าว : ครูภิญญาพัชญ์ แหวนนาค
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th