วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2561 ตัวแทนครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้เข้ารับการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำ ประจำสหวิทยาเขต ตามโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

ภาพ : ครูสาวิตรี เศรษฐกุลวดี
ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th