ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา  2560
วันที่  2  เมษายน  2561
รับบัตรคิว  8.30-10.00 น.

ให้นักเรียนนำผู้ปกครองมาด้วย

**ค่าลงทะเบียนหน่วยกิตละ 200 บาท**

นักเรียนลงทะเบียนได้คนละไม่เกิน 5 รายวิชา

………………………………………………………………………………………………………..