วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์สอบ O-NET ร่วมกับโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ สนามสอบ O-NET ได้จัดประชุมกรรมการในการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์

งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th