วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้จัดทำโครงการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม สนองกลยุทธ์โรงเรียนด้านการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ “รักอยุธยา รักสิ่งแวดล้อม” และเพื่อสร้างกลไกการลดปริมาณขยะภายในโรงเรียนสู่ชุมชนข้างเคียง โดยจัดให้มีการประกวดชุดรีไซเคิล และตั้งขบวนแห่ผ้าป่ารีไซเคิลไปตามชุมชนบริเวณใกล้เคียง โดยได้รับการต้อนรับจากผู้คนในชุมชนเป็นอย่างดี

ภาพ : ครูภิญญาพัชญ์ แหวนนาค
ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์