วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการ
โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นเจ้าภาพในการ
สวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ทองย้อย สุขมะโน มารดาของครูกัลยา ธรรมนิมิต ณ วัดจอมเกษ
อำเภอบางปะหัน

ภาพ : ครูเจักรกฤษณ์ เบญจมาหา
ข่าว : ครูภิญญาพัชญ์ แหวนนาค
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th