วันที่ 26 มกราคม 2561 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยให้จัดได้มีการเลือกตั้งกรรมการนักเรียน โดยผลการเลือกตั้งครั้งนี้ มีผลคะแนนดังนี้
เบอร์ 1 พรรคA.Y.S be yond tomorrow ได้คะแนน 250 คะแนน
เบอร์ 2 พรรค Real Dream2 ได้คะแนน 1,077 คะแนน
เบอร์ 3 พรรคที่จะล้อม พร้อมที่จะรัก ได้คะแนน 70 คะแนน
เบอร์4 พรรคสิงห์หลังวัง ได้คะแนน 300 คะแนน

ภาพ : เพจสภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ / เพจงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
ข่าว : เพจสภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

www.ays.ac.th