วันที่ 14 ธันวาคม 2560 ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้มอบหมายให้ นางนิจ สังข์กาศ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป นายสายันต์ ขันธนิยม ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล และว่าที่ร้อยตรี บุญธนา จำพรต ครูผู้ฝึกซ้อมชมรมดนตรีไทย เป็นตัวแทนในการรับบริจาค กลองยาวจำนวน 9 ใบ จากคณะสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองและโรงพยาบาลโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง นำทีมโดย นางพงศ์พร ครองญาติ (เตชุคุปต์) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอ่างทอง (หลานพระยาโบราณราชธานินทร์) และนางจารี จันทราภิรมย์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลโพธิ์ทอง มามอบให้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนชมรมดนตรีไทยโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ใช้เป็นแหล่งอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม ในการบรรเลงกลองยาวซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมทางดนตรีของไทย

ภาพ : ว่าที่ร้อยตรี บุญธนา จำพรต
ข่าว : ครูภิญญาพัชญ์ แหวนนาค
งานประชาสัมพันธ์  กลุ่มบริหารงานทั่วไป
www.ays.ac.th