วันที่ 8 ธันวาคม 2560 พลตรีอัศวิน บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18
เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ในการนี้
ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
ประธานชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังนี้
ขึ้นรถตรวจพลสวนสนาม , ประจำ ณ แท่นรับความเคารพร่วมกับประธานในพิธี และร่วมมอบ
ทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาวิชาทหาร ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 18
ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี

ภาพ : ครูภิญญาพัชญ์ แหวนนาค
ข่าว : ครูภิญญาพัชญ์ แหวนนาค
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th