วันที่ 2 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 น. – 16.30 น. ศูนย์สะเต็ม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Formula 1 STEM Challenge เพื่อให้ครูและนักเรียนที่เข้าอบรม ได้รับทราบข้อมูลการแข่งขัน และร่วมทดลองการแข่งรถ F1 เสมือนแข่งจริงในระดับประเทศ และระดับโลก

ครูผู้เข้าร่วมอบรม
1. นางสาวกนกพร ประพฤติธรรม
2. นายอิระชา นกขุนทอง
3. นายตุลา จำนงค์ทรัพย์

นักเรียนที่เข้าร่วมอบรม
1. นางสาวพิมลพัทธ์ สีนวลผ่อง ม.4/2
2. นางสาวพัชรา แซ่จาง ม.4/3
3. นางสาวอังคนา ฤกษ์อรุณ ม.4/3

ภาพ : ครูกนกพร ประพฤติธรรม
ข่าว : ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค