โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จัดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 18 – 22 กันยายน 2560

ภาพจาก งานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์