เมื่อวันที่  18  สิงหาคม 2560  ดร.กฤดิ์ทรัพย์  เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้รับเกียรติจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ให้เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ในการประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนว โครงการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ให้แก่ครูแนะแนวและครูระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ทั้งจังหวัดนนทบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี