• วันที่ 10 ตุลาคม 2560 ประกาศผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
  • วันที่ 11 ตุลาคม 2560 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่ได้ผลการเรียน 0, ร, มผ
    ณ หอประชุม โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เวลา 09.00 น. และลงทะเบียนสอบแก้ผลการเรียนครั้งที่ 1
  • วันที่ 11-16 ตุลาคม 2560 สอบแก้ผลการเรียนครั้งที่ 1
  • วันที่ 30 ตุลาคม 2560 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560