วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์
นำตัวแทนคณะครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ศาสตร์พระราชา
“Active Learning” สู่คุณภาพการศึกษาไทย Thailand 4.0 เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ หอประชุม
พระราชทาน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย