วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 นางสาวชุตินันท์ โกศล  นางสาววิจิตรา อ่อนสกุล และนางสาวกันธิยา เมืองโคตร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้พานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีรายชื่อดังนี้
1.ด.ญ.ภัทรวดี บุญพา
2.ด.ญ.ประณยา สุทธจันทร์
3.ด.ญ.พิชญานิน สุขลาภ
4.ด.ญ.ชนากานต์ รี่นพิทักษ์
5.ด.ญ.ณัฐริกา ประทุมพันธ์
ไปประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science show สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับภูมิภาค ประจำปี 2560 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา