วันที่ 30 มิถุนายน 2560 นางพิมพลักษณ์ บุญลือ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ ประเมินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ดังนี้
1. นางสาวกันธิยา  เมืองโคตร
2. นางสาวกีรติ  แจ้งชะไว
3.  นายตุลา  จำนงค์ทรัพย์