ในวันอังคารที่ 20 มิถุนายน ตั้งแต่เวลา 08.30-11.30 ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 4/4 – 4/8 และ 5/1 – 5/8 เข้าอบรมตามโครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนรุ่นใหม่ รู้เท่าทันภัยไซเบอร์ ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์