กิจกรรมตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ 2564

01 โครงการที่ 1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

02 โครงการที่ 2 โครงการการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน

03 โครงการที่ 3 โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษของนักเรียน

04 โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาผู้เรียนห้องเรียนพิเศษ

05 โครงการที่ 5 โครงการพัฒนางานยานพาหนะ

06 โครงการที่ 6 โครงการพัมนาระบบการบริหารงานกลุ่มบริหารวิชาการ

07 โครงการที่ 7 โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานกลุ่มบริหารงบประมาณ

08 โครงการที่ 8 โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานกลุ่มบริหารทั่วไป

09 โครงการที่ 9 โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

010 โครงการที่ 10 โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการ

011 โครงการที่ 11 เสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากร

013 โครงการที่ 13 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

014 โครงการที่ 14 โครงการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน

015 โครงการที่ 15 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

016 โครงการที่ 16 โครงการส่งเสริมสมรรถนะระดับสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย

017 โครงการที่ 17 โครงการพัฒนางานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

018 โครงการที่ 18 โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

019 โครงการที่ 19 โครงการส่งเสริมบุคลากรและนักเรีย…ิบัติตนตามแนววิถีพุทธ อย่างมีคุณธรรมและเป็นรูปธรรม

020 โครงการที่ 20 โครงการพัฒนาบุคลากร

021 โครงการที่ 21 โครงการสร้างขวัญกำลังใจ

022 โครงการที่ 22 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

023 โครงการที่ 23 โครงการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

024 โครงการที่ 24 โครงการพัฒนาการเครือข่ายคุณภาพการศึกษา

โครงการพิเศษ 1 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)

โครงการพิเศษ 2 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

โครงการพิเศษ 3 โครงการสถานศึกษาพอเพียง

โครงการพิเศษ 4 โครงการโรงเรียนสีขาว